پژوهش های روان شناسی اجتماعی - علمی-پژوهشی

پژوهش های روان شناسی اجتماعی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۹
مدیر مسئول: دکتر رحیم داوری
ناشر: انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
p-issn: ۲۲۵۱-۸۰۰۲
صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مجید صفاری نیا
مدیر داخلی: دکتر شیلر کیخاونی
هیئت تحریریه: دکتر نسرین ارشدی، دکتر احمد برجعلی، دکتر احمد به پژوه، دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دکتر حسین زارع، دکتر مژگان سپاه منصور، دکتر مهناز علی اکبری دهکردی، دکتر احمد علی پور، دکتر ابوالقاسم نوری
تلفن: ۰۲۱۸۱۰۳۲۲۱۳
وب سایت: http://www.socialpsychology.ir/
پست الکترونیکی: sardabir.social@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲