خانواده درمانی کاربردی -

خانواده درمانی کاربردی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۷۱۷-۲۴۳۰
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سید علی دربانی
ناشر: انجمن ایرانی مطالعات زنان
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات زنان
سردبیر: دکتر شکوه نوابی نژاد
مدیر داخلی: دکتر مهدی رستمی؛ کارشناس نظریه: دکتر نادره سعادتی
مدیر اجرایی: علی آقازیارتی
هیئت تحریریه: دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر رضا خجسته مهر، دکتر غلامرضا رجبی، دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، دکتر محمد حاتمی، دکتر ولی الله فرزاد، دکتر سالار فرامرزی، دکتر احمد عابدی، دکتر عباس امان الهی، دکتر تهمینه شاوردی، دکتر حسن حیدری
تلفن: ۰۹۱۰۱۶۸۲۱۷۰
وب سایت: http://www.aftj.ir/
پست الکترونیکی: aftjournal@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط