آمایش سیاسی فضا - نشریه علمی (وزارت علوم)

آمایش سیاسی فضا (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۶۴۵-۵۱۴۵
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت
مدیر مسئول: ابراهیم رومینا
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: محمدرضا حافظ نیا
هیئت تحریریه: محمد رضا حافظ نیا، محمدحسین پاپلی یزدی، زهرا احمدی پور، دره میرحیدر، عیسی ابراهیم زاده، مهدی پورطاهری، هادی زرقانی، مراد کاویانی راد، عبدالرضا فرجی راد
تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۴۶۸۹
وب سایت: https://psp.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: psp@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹