تمدن اسلامی و دین پژوهی -

تمدن اسلامی و دین پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سید جمال الدین میرمحمدی
p-issn: ۲۶۷۶-۴۸۳۰
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)
سردبیر: دکتر مرتضی شیرودی
مدیر اجرایی: دکتر حبیب زمانی محجوب
وب سایت: http://mag.tamadonpajoohi.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات