پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری - علمی-پژوهشی

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه جغرافیا

مدیر مسئول: کرامت الله زیاری

سردبیر: احمد پوراحمد

مدیر داخلی: سعید زنگنه شهرکی

هیئت تحریریه: مهدی قرخلو، حسنعلی فرجی سبکبار، محمدرضا پورمحمدی، اصغر ضرابی، حمیدرضا وارثی، مسعود تقوایی، محمدرحیم رهنما، عیسی ابراهیم زاده، علی موحد، فرشاد نوریان

نشانی: تهران، ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین، دانشکدة جغرافیا، طبقه چهارم، مؤسسه جغرافیا، دفتر مجله پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

تلفن: 61113526(021)     فکس: 61113681(021)

وب سایت: https://jurbangeo.ut.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶