نظریه و عمل در برنامه درسی - علمی-پژوهشی

نظریه و عمل در برنامه درسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مدیر مسئول: مجید علی عسگری

سردبیر: محمد عطاران

مدیر اجرایی: لیلا الماسی

هیئت تحریریه: غلامرضا حاجی حسین نژاد، حمید رضاآراسته، عبدالرحیم نوه ابراهیم، یزدان منصوریان، رحمت اله مرزوقی، بهروز مهرام، محمد علی میرزا بیگی، علی رضا عصاره، پروین صمدی، علی اکبر خسروی بابادی

وب سایت: http://cstp.khu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
ناشر: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵