نظریه و عمل در برنامه درسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

نظریه و عمل در برنامه درسی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مدیر مسئول: مجید علی عسگری

سردبیر: محمد عطاران

مدیر اجرایی: لیلا الماسی

هیئت تحریریه: غلامرضا حاجی حسین نژاد، حمید رضاآراسته، عبدالرحیم نوه ابراهیم، یزدان منصوریان، رحمت اله مرزوقی، بهروز مهرام، محمد علی میرزا بیگی، علی رضا عصاره، پروین صمدی، علی اکبر خسروی بابادی

وب سایت: http://cstp.khu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
ناشر: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱