پژوهش حسابداری -

پژوهش حسابداری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: علی رحمانی
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
سردبیر: شهناز مشایخ
مدیر داخلی: پریسا سادات بهبهانی نیا
مدیر اجرایی: اعظم پاک خصال
هیئت تحریریه: رضوان حجازی، سید علی حسینی، سید احمد خلیفه سلطانی، محمد کاشانی پور، مهدی مرادی، امید پورحیدری، شکرالله خواجوی، شهناز مشایخ، مهناز ملانظری
آدرس: تهران ، میدان شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،
تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۲۳۷۵
وب سایت: http://ijar.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jar@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶