مدیریت سازمان های دولتی - علمی-پژوهشی

مدیریت سازمان های دولتی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: دکتر رضا نجاری

سردبیر: دکتر محمد علی سرلک

مدیر داخلی: اکبر بهمنی

هیئت تحریریه: سید علی اکبر احمدی، دکتر فتاح شریف زاده، دکتر رضا رسولی، دکتر اکرم هادی زاده، دکتر علی اصغر پور عزت، دکتر علی رضا موغلی

وب سایت: http://ipom.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک:  Bahmani.akbar@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱