تاریخ نگری و تاریخ نگاری - علمی-پژوهشی

تاریخ نگری و تاریخ نگاری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)

مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار

سردبیر: دکتر علی محمد ولوی

مدیر داخلی: دکتر سیمین فصیحی

هیئت تحریریه: دکتر یعقوب آژند، استاد، عضو هیأت علمی گروه هنر دانشگاه تهران، دکتر احسان اشراقی، استاد، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران، دکتر علی بیگدلی، استاد، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران، دکتر محمد تقی راشد محصل، استاد، عضو هیأت علمی گروه زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر مهدی فرهانی منفرد، دانشیار، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)، دکتر سیمین فصیحی، استادیار، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)، دکتر علیمحمد ولوی، دانشیار، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات ،زبانهای خارجه وتاریخ دفتر نشریات 

تلفن: 85692241(021)

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۲
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴