اسلام و پژوهش های تربیتی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

اسلام و پژوهش های تربیتی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: علیرضا اعرافی

سردبیر: محمدجواد زارعان

مدیر اجرایی: مهدی دهقان

 

هیئت تحریریه: علی‌رضا اعرافی، مسعود جان‌بزرگی، علی حسین زاده، سیداحمد رهنمایی، محمدجواد زارعان، محمدناصر سقای بی‌ریا، عباسعلی شاملی، سیدمحمد غروی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن: 32113474(025)    فکس: 32934483(025)

وب سایت: http://eslampajoheshha.nashriyat.ir

پست الکترونیک: ier@qabas.net


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰