جمعیت

جمعیت

فصل نامه جمعیت 1383 شماره 49 و 50

مقالات

۵.

کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی

کلید واژه ها: نیروی کاررشد اقتصادیتوسعه اقتصادیمازادجمعیت بخش کشاورزیگروه های عمده فعالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۶
پژوهش حاضر به بررسی کاهش جمعیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی می پردازد . در این مقاله رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و نیز عواملی که بر میزان این سهم موثر می باشند مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان می دهد که در مراحل اولیه توسعه سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر و با افزایش درجه ی توسعه یافتگی این سهم نیز کاهش یافته است . ایران در طی بیش از چهار دهه گذشته با دوپدیده مرتبط یعنی کاهش جمعیت روستایی و رشد شهر نشینی مواجه بوده است .
۶.

عوامل مؤثر در ادغام مهاجران: یک بررسی مقایسه ای بین المللی:مایرون وینر

نویسنده:

کلید واژه ها: سازگاریمهاجرانهویت جدیدنگرش جامعه میزبانساختار بازار کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۶۰
" در دینای معاصر ، تعداد زیادی از انسان ها به امید بهبود بخشیدن وضعیت خود یا فرزندان خویش از موطن خود به جاهای دیگر مهاجرت می کنند . مساله ادغام مهاجران در محل جدید و اینکه آنها چگونه می توانند خود را با شرایط محیط تازه سازگار کنند ، اینکه مهاجران و مخصوصا فرزندان آنها از چه حقوق و مزایایی در این مکان برخوردار خواهند بود ،‌ از مسائل بسیار مهم علوم اجتماعی می باشند . "

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴