کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری

کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری

کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری دوره 1 پاییز و زمستان 1402 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری از طریق نقش میانجی گری قابلیت های پویا و فعالیت های مدیریت دانش مشتری

کلید واژه ها: ظرفیت نوآوری مدیریت دانش مشتری مشارکت مشتری قابلیت های پویای مدیریت دانش فعالیت های مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری از طریق نقش میانجی گری قابلیت ها پویا و فعالیت های مدیریت دانش مشتری است. جامعه ی آماری این تحقیق، مدیران و کارکنان شهرداری مشهد که تعداد آن ها 2347 نفر است. برای تعیین تعداد نمونه از فرمول کوکران برای حجم جامعه معلوم استفاده گردید که تعداد نمونه با استفاده از این فرمول 330 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج، حاکی از این است که مشارکت مشتری بر قابلیت ها و فعالیت های پویای مدیریت دانش مشتری و مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری تأثیر معنادار دارند. این نتیجه نشان می دهد که همکاری و مشارکت فعال مشتریان می تواند بهبود و ایجاد ارزش برای سازمان را تسهیل کند. همچنین نتایج بیانگر این است که قابلیت ها و فعالیت های مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری تأثیرگذار هستند. بنابراین بهره برداری بهینه از دانش و بازخورد مشتریان می تواند به توسعه و ارتقاء قابلیت نوآوری در سازمان کمک کند. در نهایت نقش میانجی قابلیت ها و فعالیت های مدیریت دانش مشتری نیز مورد تأیید قرار گرفت. دانشی که از مشتریان به دست می آید توسط فعالیت های مدیریت دانش به نوآوری تبدیل می شود و این نقش میانجی در نهایت به تأثیرگذاری مثبت این فرآیند منجر می شود.
۲.

تأثیر سازمان دهی حسابرسی داخلی بر مدت زمان صدور گزارش حسابرسی

کلید واژه ها: سازمان دهی حسابرسی داخلی برون سپاری حسابرسی داخلی مدت زمان صدور گزارش حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
در پژوهش های مرتبط و قوانین و مقررات مختلف، بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به موقع گزارش های مالی همواره مورد توجه بوده است. یکی از عواملی که می تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند و کمتر به آن توجه شده است نحوه سازماندهی حسابرسی داخلی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازمان دهی حسابرسی داخلی بر مدت زمان صدور گزارش حسابرسی است. سازمان دهی حسابرسی داخلی به برون سپاری حسابرسی داخلی به اشخاصی غیر از شرکت تحت حسابرسی اطلاق شده و مدت زمان صدور گزارش حسابرسی به صورت فاصله زمانی بین سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی تعریف می گردد. برای بررسی فرضیه ها داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396-1400 جمع آوری گردیده و از مدل رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که برون سپاری حسابرسی داخلی بر مدت زمان صدور گزارش حسابرسی اثر منفی دارد. بدین معنی که هرچه برون سپاری حسابرسی داخلی بیشتر باشد مدت زمان صدور گزارش حسابرسی کمتر می شود. یافته های این پژوهش می تواند به شرکت ها در کاهش مدت زمان صدور گزارش حسابرسی با استفاده از برون سپاری حسابرسی داخلی کمک کند.
۳.

شناسائی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی کارکنان بخش تعاون

کلید واژه ها: عوامل موثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی کارکنان شرکت های تعاون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۰
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در بخش تعاون (تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی) بوده است. نمونه آماری مورد مطالعه 384 نفر از کارکنان بخش تعاون در سطوح مسئولیت مختلف بخش تعاون در 26 شهرستان استان خراسان رضوی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. نرم افزار لیزرل برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی پایایی لازم را داشته و با اطمینان 95 درصد بیانگر این است که پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی کارکنان بخش تعاون پذیرفته می شود. با توجه به آنکه متغیرهای پژوهش دارای توزیع غیرنرمال هستند برای تعیین امکان استقرار از آزمون غیرپارامتری علامت یک نمونه ای برای آزمون فرضیه استفاده گردید. نتایج بدست آمده سطح معنی داری آزمون علامت بیان می کند همه عوامل هفت گانه بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که اولویت و رتبه بندی متغیرها به ترتیب عبارتند از عوامل ارتباطات بین کارکنان و مدیران؛ عوامل انگیزشی کارکنان؛ عوامل اعتماد بین کارکنان و مدیران؛ عوامل سهیم شدن در اطلاعات؛ عوامل مهارت و دانش کارکنان؛ عوامل و گروه های خودگردان؛ عوامل مرزبندی و خودمختاری که به طور معنی داری بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد.
۴.

بررسی تأثیر رفتار جامعه میزبان بر جذب گردشگران با میانجی گری تصویر ذهنی گردشگر(مطالعه موردی: گردشگران شهر مشهد)

کلید واژه ها: تصویر ذهنی رفتارمصرف کننده جامعه میزبان جذب گردشگر رفتار جامعه میزبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱۰
رفتار جامعه میزبان یکی از ارکان اصلی مقصد در پذیرش و جذب گردشگر است. درصورتی که میزبانان رفتار مناسب همراه با احترام با گردشگران داشته باشند، گردشگران نیز اشتیاق بیشتری جهت انتخاب آن مقصد از خود نشان داده و موجب توسعه گردشگری مقصد می شوند. از طرفی تأثیری که رضایت گردشگران از رفتار جامعه میزبان دارند و نمود آن، موجب تغییر در تصویر ذهنی آن ها از  مقصد می شود. تصویر ذهنی مقصد که نشان دهنده رفتار مناسب گردشگران باشد می تواند گردشگران را متقاعد کند که به مقصد گردشگری موردنظر سفر داشته و آن ها را به سوی خود جلب می نماید و حتی موجب توصیه آن به گردشگران دیگر می شود. در این راستا، تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیمایشی است، صورت گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد است. برای پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسش نامه از تحلیل بارهای عاملی تأییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران شهر مشهد در محدوده زمانی تحقیق بودند. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بوده و در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد ها، میانگین ها و انحراف معیارها برای نمایش سیمای آزمودنی ها استفاده و در آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد رفتار جامعه میزبان بر جذب گردشگران تأثیر معناداری دارد و تصویر ذهنی این اثر را میانجی گری می کند.
۵.

رابطه شفقت به خود ومدیریت استرس با میانجی گری نیازهای اساسی روانشناختی

کلید واژه ها: شفقت به خود مدیریت استرس نیازهای اساسی روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
هدف پژوهش حاضر ارتباط شفقت به خود بر مدیریت استرس در دانش آموزان پسر یتیم متوسطه اول مدرسه موقوفه عبدالله رضوی شهرستان طرقبه و شاندیز (با تعداد 178 نفر) در سال تحصیلی 1402 – 1401 با میانجی گری نیازهای اساسی روان شناختی است. با توجه به متغیرهای پژوهش ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد بوده که روایی و پایایی آن آزمون شده است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و از  نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری؛ تحلیل مسیر است. نتیجه تحلیل مسیر بیانگر این است که شفقت به خود بر مدیریت استرس در دانش آموزان پسر یتیم با میانجی گری نیازهای اساسی روان شناختی تأثیر دارد. شفقت به خود بر مدیریت استرس و نیازهای اساسی روان شناختی در دانش آموزان پسر یتیم تأثیر دارد. نیازهای اساسی روان شناختی بر مدیریت استرس در دانش آموزان پسر تأثیر دارد.
۶.

بررسی تأثیر نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار با نقش میانجی ارتباطات تأمین کننده و ظرفیت سازمانی

کلید واژه ها: نیروهای محیطی زنجیره تأمین پایدار ارتباطات تأمین کننده ظرفیت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
رفتار زنجیره تأمین پایدار در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در تمامی فرآیندهای سازمانی است. این فرآیندها شامل کل چرخه عمر زنجیره تأمین از خرید مواد اولیه تا طراحی، توسعه محصول، انبارداری، توزیع و تحویل کالای نهایی است. در واقع پایداری زنجیره تأمین یک موضوع کسب وکار است که بر زنجیره تأمین سازمان و شبکه لجستیک سازمانی بر اساس عوامل محیطی، ریسک و مدیریت ضایعات تولید اثر می گذارد. رشد چشمگیری در زمینه نیاز برای یکپارچگی فعالیت های محیطی با مدیریت زنجیره تأمین سازمان پدیدار شده است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار با نقش میانجی ارتباطات تأمین کننده و ظرفیت سازمانی شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی توس شهر مشهد صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار اثر دارد ولی در ارتباط با اثر مستقیم دو متغیر ارتباطات تأمین کننده و ظرفیت سازمانی تأیید نمی شود و این دو متغیر به واسطه نقش میانجی بین دو متغیر نیروهای محیطی و زنجیره تأمین پایدار اثر غیرمستقیم دارند. لذا فرضیه اصلی پژوهش در خصوص رابطه متغیر نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار تأیید می گردد.
۷.

تأثیر رفتار شهروند سازمانی بر رضایت مشتری با نقش میانجی گری رضایت شغلی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک سرمایه)

کلید واژه ها: رفتار شهروند سازمانی رضایت مشتری رضایت شغلی صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
افزایش رضایت شغلی کارمندان بانک و جلب رضایت مشتری، مورد توجه اغلب مدیران در صنعت بانکداری خصوصی و دولتی است. از آنجایی که رفتار شهروند سازمانی می تواند موجب بهبود رضایت شغلی کارمندان و رضایت مشتریان شود، از جمله سازمان هایی مانند بانک که ارباب رجوع بسیاری دارند، هدف تحقیق حاضر، انجام یک مطالعه تجربی در بخش خدمات (بانک سرمایه) به منظور بررسی تأثیر رفتار شهروند سازمانی بر رضایت مشتری با نقش میانجی گری رضایت شغلی در صنعت بانکداری است. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 220 نفر  به صورت خوشه ای تصادفی از کارکنان شعب بانک سرمایه در شهر تهران انتخاب شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد با 23 سؤال که روایی و پایایی آن تأیید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج تجزیه وتحلیل از وجود تأثیر رفتار شهروند سازمانی بر رضایت مشتری و رضایت شغلی حکایت دارد. به طورکلی، توانایی بانک سرمایه برای راضی کردن مشتریان خود به طور مستقیم و غیرمستقیم، از طریق رفتار شهروند سازمانی کارکنان بانک و رضایت شغلی کارکنان در ارتباط است.
۸.

بررسی رابطه ارزش های فردی و تصمیم گیری با معنا و هدف در زندگی خیرین

کلید واژه ها: ارزش های فردی تصمیم گیری معنای زندگی هدف در زندگی خیرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش های فردی و تصمیم گیری با معنا و هدف در زندگی خیرین می پردازد. خیرین شهر مشهد به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شده اند. نوع تحقیق بنیادی و روش پژوهش توصیفی است. در این تحقیق از پرسش نامه های ارزش های شخصی شوارتز، سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس و معنا و هدف در زندگی کرامباخ و ماهولیگ استفاده گردید. برای نمونه آماری پس از جمع آوری 148 پرسش نامه، آزمون کفایت حجم نمونه انجام شده که مناسب بودن تعداد نمونه را تأیید کرده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی ( فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار SPSS-24 انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تمامی فرضیه های اصلی و فرعی بیان شده تأیید شدند. یافته های پژوهش در فرضیه اصلی نشان داد بین ارزش های فردی و سبک های تصمیم گیری با معنا و هدف در زندگی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین دو فرضیه فرعی این تحقیق نشان داد که بین ارزش های فردی (خودرهبری، هیجان خواهی، لذت جویی، موفقیت، قدرت، امنیت، هم نوایی، سنت گرایی، خیرخواهی، جهان نگری) با معنا و هدف زندگی رابطه معنادار وجود دارد و نیز بین سبک های تصمیم گیری (عقلانی، شهودی، وابستگی، آنی، اجتنابی) با معنا و هدف در زندگی رابطه معنادار وجود دارد. بر این اساس می توان بیان کرد در ارزش های فردی که در معنا و هدف مندی زندگی تأثیر دارد و هرچه ارزش های فردی والاتر شوند به سمت ارزش های اجتماعی پیش می روند.
۹.

Product Market Competition and Companies' Investment

کلید واژه ها: Product Market Competition Investment Sales growth

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
Purpose: Perhaps one of the most critical economic discussions worldwide is the debate on competitiveness and the improvement of the status of various industries for survival and growth in the turbulent arena of global markets. On the one hand, the importance of investment for economic and social growth and development is so significant that it has become one of the powerful levers for achieving development. However, it should be remembered that as much as attention to this matter can lead to economic growth and prosperity, neglecting it can result in economic decline. Therefore, long-term economic growth and increased public welfare are not possible without considering investment and the important influencing factors in its environment. This research examines the relationship between product market competition and the investment of companies listed on the stock exchange.Design/method/methodology: The statistical sample of the study includes 82 companies during the period from 2018 to 2022. Panel regression analysis is employed to analyze the data and test hypotheses. Findings: The research findings indicate a significant relationship between product market competition and investment, as well as a significant moderating role of company sales growth in the above relationship.
۱۰.

بررسی ارتباط میان خودکارآمدی تحصیلی و خلاقیت هیجانی با عملکرد تحصیلی

نویسنده:

کلید واژه ها: خودکارآمدی تحصیلی خلاقیت هیجانی عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان خودکارآمدی تحصیلی و خلاقیت هیجانی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دوره دوم مقطع تحصیلی متوسطه ناحیه 4 شهر مشهد است. حجم نمونه مورد استفاده در این پژوهش تعداد 100 نفر از این دانش آموزان (51 دانش آموز دختر و 49 دانش آموز پسر) است. آزمودنی ها در این پژوهش با استفاده از پرسش نامه های عملکرد تحصیلی فام و تیلور، خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ و خلاقیت هیجانی آوریل و نولز مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. داده ها و اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج کسب شده این پژوهش نشان دهنده این بود بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار و بین متغیرهای خلاقیت هیجانی و عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل، برخورداری دانش آموزان از خودکارآمدی تحصیلی و شاخص های آن که منجر به بهبود یادگیری شده و همچنین بهره مندی از مؤلفه های خلاقیت هیجانی که باعث ایجاد تعاملات سازنده و مؤثر آن ها می گردد زمینه ساز بالا رفتن یادگیری و همچنین افزایش میزان بهره وری دانش آموزان شده که در نتیجه باعث بهبود عملکرد تحصیلی آن ها می شود. بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که میان خودکارآمدی تحصیلی و خلاقیت هیجانی با میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.
۱۱.

بررسی تأثیر مدیریت مسئولانه بر اشتراک گذاری ایده های خلاقانه کارکنان با میانجی گری هویت سازمانی و تعدیلگری فرهنگ سازمانی در شرکت سپهر کارآمدان

کلید واژه ها: مدیریت مسئولانه اشتراک گذاری ایده های خلاقانه هویت سازمانی فرهنگ سازمانی شرکت سپهر کارآمدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه، بحث ویژگی های مدیریت مناسب و تأثیرات شگرف آن بر عملکرد کارکنان در شرکت های دولتی و خصوصی، به وضوح مشاهده می شود و اخیراً سبک های جدیدی از مدیریت مطرح شده است که می تواند در اجرای راهبردها و تعقیب اهداف سازمان بسیار مؤثر واقع شود. این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه مدیریت مسئولانه بر اشتراک گذاری ایده های خلاقانه کارکنان با میانجی گری هویت سازمانی و تعدیل گری فرهنگ سازمانی در شرکت سپهر کارآمدان تأثیر می گذارند. این مدل با تجزیه و تحلیل پاسخ های نظرسنجی جمع آوری شده از 310 نفر از مدیران و کارکنان شرکت سپهر کارآمدان با نرم افزار SPSS23 و Smart PLS3 مورد آزمایش قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد مدیریت مسئولانه بر اشتراک گذاری ایده های خلاقانه کارکنان تأثیر مثبتی دارد؛ مدیریت مسئولانه بر هویت سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ هویت سازمانی بر اشتراک گذاری ایده های خلاقانه کارکنان تأثیر مثبت دارد؛ هویت سازمانی به طور مثبت تأثیر مدیریت مسئولانه  بر اشتراک گذاری ایده های خلاقانه کارکنان را میانجی گری می کند و فرهنگ سازمانی به طور عکس تأثیر مدیریت مسئولانه را بر هویت سازمانی تعدیل می کند. مدیریت مسئولانه تأثیر مطلوب/سازنده ای بر اشتراک ایده های خلاقانه در شرکت سپهر کارآمدان دارد. مدیران با الگوبرداری از مدیریت مسئولانه در اقدامات خود، ممکن است افراد را برای ارائه ایده های خلاقانه برای سازمان خود ترغیب کنند. هویت سازمانی ممکن است به عنوان یک حائل بین تأثیر مدیریت مسئولیت پذیر و اقدامات و باورهای خلاقانه کارمندان به اشتراک گذاری ایده عمل کند. 
۱۲.

تأثیر رضایت شغلی بر گردش حسابرسان داخلی

کلید واژه ها: گردش حسابرسان داخلی رضایت شغلی عوامل سراسری عوامل محیطی عوامل محتوایی عوامل فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
روند اقتصادی جهانی طی دو دهه گذشته حرفه حسابرسی داخلی را به کانون توجهات سوق داده و عملکرد حسابرسی داخلی را به عنوان یک بازیگر اصلی در حاکمیت شرکتی تعیین کرده است. به همین جهت، تقاضا برای حسابرسان داخلی خبره افزایش یافته است چون که عملکرد حسابرسان داخلی در حاکمیت شرکتی در سراسر جهان از تأکید قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. مرور ادبیات حسابداری و حسابرسی نشان می دهد اگر چه پژوهش هایی در رابطه با چالش های استخدام حرفه حسابرسی داخلی تا حدی مطرح شده است امّا تحقیقات کمی در مورد عواملی که بر حفظ حسابرسان داخلی تأثیر می گذارند، وجود دارد. از سوی دیگر، رضایت شغلی از مباحث بسیار مهم در پژوهش ها و مطالعات سازمانی است که نقش آن در حرفه حسابرسی داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا تأثیر رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل رفتاری که در سازمان بسیار مهم تلقی می شود، بر گردش حسابرسان داخلی را مورد مطالعه قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد رضایت شغلی از طریق چهار مولفه سراسری، محیطی، محتوایی و فردی به روش معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار اسمارت PLS مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین، از طریق توزیع پرسش نامه بین 108 نفر از حسابرسان داخلی نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان داد که عوامل رضایت شغلی شامل عوامل سراسری، محیطی، محتوایی و فردی رابطه مستقیم و معنادار با گردش حسابرسان داخلی داشته اند.