کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری -

کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر علیرضا آذربراهمان
مدیر مسئول: دکتر سید حسن علم الهدایی
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی شاندیز
سردبیر: دکتر عزت الله نادری
مدیر داخلی: دکتر سپیده ابراهیمی
مدیر اجرایی: دکتر محسن خلیجی اسکوئی
هیئت تحریریه: دکتر علیرضا خوراکیان، دکتر محمدجلال عباسی شوازی، دکتر پرویز سعیدی، دکتر هادی صدوقی یزدی، دکتر محمود لاری دشت بیاض، دکتر محمد حسین ودیعی، دکتر خسرو فغانی ماکرانی، دکتر منصور گرکز، دکتر محمد رضا عبدلی، دکتر قدسی احقر، دکتر مریم سیف نراقی، دکتر حسین جعفری ثانی، دکتر سعید خیاط مقدم، دکتر محمود قربانی، دکتر سید کاظم شکفته، دکتر مریم برادران خلخالی *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر هولگر فرونینگ، دکتر علی سعیدی، دکتر عبداللهی حسن گوروندوتسه، دکتر سعید همایون، دکتر سانموگام آنامالاه، دکتر سیورآ ماریا، دکتر مانودیپ ری چادهاری
وب سایت: https://necsbm.shandiz.ac.ir/
پست الکترونیکی: necsbm@shandiz.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات