کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری

کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری

کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری دوره 1 بهار و تابستان 1402 شماره 1

مقالات

۱.

تاثیر مشکل نمایندگی بر قدرت پیش بینی کنندگی سود در شرکت های خانوادگی: نقش میانجی مدیریت سود

کلید واژه ها: مدیریت سود مشکل نمایندگی قدرت پیش بینی کنندگی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 497
کیفیت سود با توجه به ساختار مالکیت شرکت ها از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این در حالی است که بعضی از ساختارهای مالکیت مانند مالکیت خانوادگی دارای ویژگی های کمّی و کیفی متفاوتی در مقایسه با سایر شرکت ها هستند. یکی از این ویژگی ها، مشکل نمایندگی است که محور پژوهش های مرتبط با شرکت های خانوادگی می باشد. از سوی دیگر، مدیریت سود نیز ممکن است یکی از ابزارهای مشکل نمایندگی قلمداد شود. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین مشکل نمایندگی و قدرت پیش بینی کنندگی سود به عنوان یکی از جنبه های کیفیت سود را با تأکید بر نقش میانجی مدیریت سود در شرکت های خانوادگی مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس، 340 مشاهده مربوط به شرکت خانوادگی طی سال های 1391 تا 1400 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مشکل نمایندگی بر مدیریت سود و قدرت پیش بینی کنندگی سود به ترتیب تاثیر مثبت و منفی معنادار دارد. همچنین نتایج بیانگر تاثیر میانجی کامل مدیریت سود بر ارتباط بین مشکل نمایندگی و قدرت پیش بینی کنندگی سود در شرکت های خانوادگی می باشد. به بیان دیگر، مشکل نمایندگی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود (میانجی کامل) بر قدرت پیش بینی کنندگی سود تاثیرگذار است.
۲.

The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی تغییر حسابرس ضعف کنترل داخلی مالکیت مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 441
Given the significance of auditor quality and its impact on the quality and reliability of financial statements, studies on auditor quality are essential. One factor that affects audit quality apart from auditor selection and changes is the internal control system. This study examines the relationship between managerial stock ownership, internal control weaknesses, auditor rotation, and audit quality in the context of Iranian listed companies. A sample of 810 observations was selected using a screening method. The study covers the period from 2016 to 2021. Multiple regression analysis was employed as the statistical method for hypothesis testing. The findings reveal that when managers posses a relatively low (high) level of managerial stock ownership, an increase in internal control weaknesses leads to the selection of lower (higher) quality auditors. Furthermore, the results demonstrate that under conditions where managers hold a relatively low (high) proportion of company shares, an increase in internal control weaknesses results in a decrease (increase) in auditor rotation. These findings shed light on the importance of managerial stock ownership between internal control weaknesses, auditor rotation, and audit quality. The study contributes to the existing literature on corporate governance, internal control systems, and audit practices, providing valuable insights for regulators, auditors, and managers in an emerging business environment.
۳.

تاثیر زیان گریزی بر رفتار دسته جمعی سرمایه گذاران

نویسنده:

کلید واژه ها: زیان گریزی رفتار دسته جمعی دانش درک شده عملکرد سرمایه گذاری مالی رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 891 تعداد دانلود : 277
در بازار سرمایه افراد به سوگیری های متعددی دچار هستند که این موضوع موجب ظهور رفتارهای غیرمنطقی می شود. به همین دلیل افراد غالبا در معرض سطح قابل توجهی از ریسک هستند، و برای رهایی از آن، مانند دیگران رفتار می کنند. بر این اساس هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که "آیا سوگیری زیان گریزی تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری رفتار دسته جمعی در میان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران دارد؟". برای دستیابی به این هدف یک پرسشنامه تحلیلی آنلاین و با 411 سرمایه گذار، برای جمع آوری داده های اولیه طراحی و برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که زیان گریزی بر رفتار دسته جمعی تاثیر مثبت و معناداری دارد و یکی از دلایل رخ دادن چنین رفتاری در بین سرمایه گذاران است، به صورتی که افرادی که از زیان گریزان هستند، همواره سعی می کنند رفتار جمعی را الگوی خود قرار دهند، با این تصور که دیگران نیز احساسی شبیه خودشان دارند. از طرفی دیگر نتایج نشان داد که کسانی که به دانش خود متکی هستند، نیز رفتار دسته جمعی از خود نشان می دهند، بخصوص زمانی که افراد از دانش دیگران از این موضوع باخبر می شوند، اتکا به دانش درک شده خودشان بیشتر می شوند و رفتار دسته جمعی قوت می گیرد. دیگر نتیجه ی به دست آمده حاکی از آن دارد که سرمایه گذارانی که عملکرد خود را بالا می بینند، دارای عملکرد مشابه دیگران هستند و از رفتار دیگران در بازار تبعیت می کنند.
۴.

Organizational justice, trust, and loyalty: unveiling the dynamics through structural equation modelling and path Analysis

کلید واژه ها: عدالت سازمانی اعتماد سازمانی وفاداری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 747
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی و همچنین تأثیر عدالت سازمانی از طریق اعتماد سازمانی بر وفاداری سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان است. طرح/روش/روش شناسی: روش انجام تحقیق توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان مشهد می باشد به طوری که 93 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بدون جایگزینی به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به عدالت، اعتماد و وفاداری سازمانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد سازمانی داشته است. به عبارت دیگر، می توان ادعا کرد که اگر مدیران به بهبود فضای عدالت در سازمان بپردازند و به آن ادای احترام کنند، می توان انتظار داشت که سطح اعتماد سازمانی بهبود یابد. همچنین نتایج نشان داد که عدالت سازمانی از طریق اعتماد سازمانی تأثیر معناداری بر وفاداری سازمانی ندارد و این بدان معناست که تأثیر مثبت و معنادار عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی نمی تواند منجر به پیدایش وفاداری کارکنان نسبت به سازمان آنها شود.
۵.

Analysing the moderating effect of managerial ability on the relationship between earnings management and cost stickiness: A panel data approach

کلید واژه ها: مدیریت سود چسبندگی هزینه توانایی مدیران روش GLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 249
مدیران همواره در تلاشند که در راستای اهداف خاصی که دنبال می کنند، مبلغ سود گزارش شده را دستکاری نمایند. مسئله اصلی در رابطه با این مطلب، این است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و پیامد های این گونه رفتار چیست ؟ رفتار نامتقارن هزینه ها باعث می شود که مدیران شرکت ها در مواقع لزوم برای کاهش ضرر و زیان هایشان دست به مدیریت سود بزنند که با این کار از رفتار نامتقارن هزینه جلوگیری می شود . مدیران یک شرکت اغلب مسائلی نظیر برنامه ریزی و کنترل در شرکت های تجاری روبرو هستند. در مرحله برنامه ریزی مدیران به اطلاعات مربوط به گرایش هزینه ها جهت پیش بینی هزینه های آتی نیاز دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر توانایی مدیران بر رابطه بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه می باشد. بدین منظور اطلاعات مربوط به 137 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی 1396-1400 جمع آوری گردید. پس از انجام آزمون های آماری و انتخاب روش اثرات ثابت مدل به علت وجود مشکل ناهمسانی واریانس با روش GLS برآورد گردید. نتایج نشان می دهند که مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری با چسبندگی هزینه داشته و توانایی مدیریت این ارتباط را تضعیف می کند.
۶.

معنا در زندگی و احساس تنهایی: مطالعه مقایسه ای بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی

کلید واژه ها: معنا در زندگی احساس تنهایی اعتیاد به اینترنت پیوند معنا رضایت از زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 435
اعتیاد به اینترنت به عنوان موضوعی رو به افزایش در جوامع مطرح می شود که به طور مستقیم بر زندگی افراد، به خصوص نوجوانان تأثیرات منفی می گذارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه معنا در زندگی و احساس تنهایی در بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی شهرستان تربت حیدریه است. روش پژوهش علی- مقایسه ای و جامعه آماری، دانش آموزان متوسطه اول شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از هر گروه تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد معنا در زندگی، احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که میانگین نمرات جستجوی معنا و وجود معنا در زندگی در گروه اعتیاد به اینترنت کمتر از میانگین نمرات افراد عادی است. این نتیجه بیان می کند که نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت کمتر به دنبال یافتن معنا در زندگی خود نسبت به نوجوانان عادی هستند. بنابراین، اعتیاد به اینترنت می تواند موجب کاهش جستجوی معنا و وجود معنا در زندگی فرد شود. از سوی دیگر، نتایج بیانگر این است میانگین نمرات احساس تنهایی در گروه اعتیاد به اینترنت بیشتر از میانگین نمرات افراد عادی است. به بیان دیگر، نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت باعث افزایش احساس تنهایی در فرد می شود.
۷.

بررسی رابطه بین فساد ادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت

کلید واژه ها: فساد ادراک شده رفتار حسابرسان رتبه شفافیت هزینه های حسابرسی نوع صنعت مدت زمان صدور گزارش حسابرسی گزارش تداوم فعالیت حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 630
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فساد ادراک شده بر رفتار حسابرس در بازه زمانی 1394 الی 1400 می پردازد. برای گردآوری دادهای مربوط به شاخص فساد اداراک شده از گزارش سالیانه شفافیت بین المللی استفاده گردیده است. همچنین جهت اندازه گیری رفتار حسابرس از سه شاخص هزینه های حسابرسی، مدت زمان صدور گزارش حسابرسی و گزارش تداوم فعالیت حسابرس بهره گرفته شده است. داده های مربوطه از اطلاعات واقعی مندرج در صورت های مالی شرکت ها استخراج و بر اساس رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص فساد ادراک شده بر هزینه های حسابرسی و مدت زمان صدور گزارش حسابرس تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. اما تأثیر آن بر گزارش تداوم فعالیت حسابرس از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. همچنین یافته ها حاکی از این است که ارتباط بین فساد ادراک شده و رفتار حسابرس در صنایع مختلف، تفاوت معنی داری ندارد. بنابراین، فساد ادراک شده به عنوان یک شاخص مهم موجب واکنش حسابرسان در بررسی صورت های مالی می گردد. حسابرس در برخورد با شرکت های با فساد ادراک شده بالا بسیار محتاط عمل می نماید، لذا جهت ارائه گزارش و جمع آوری مستندات پشتوانه گزارش خود، نیاز به کار بیشتر و نیز زمان بیشتری هستند که منجر به بالا رفتن هزینه حسابرسی برای شرکت و از طرفی زمان بیشتری برای ارائه گزارش حسابرسی می گردد.
۸.

بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی شاخص توسعه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 410
یکی از را ه های اصلی تامین مالی طرح ها و پروژه های اقتصادی و بهره مندی از دانش و تکنولوژی پیشرفته، استفاده از منابع مالی خارجی است. به عقیده بسیاری از محققان سرمایه های خارجی می توانند آثاری چون بهبود وضعیت درآمدی خانوارها، تأمین نیاز ارزی، افزایش فرصت های شغلی و بهبود سرمایه انسانی برای کشور میزبان داشته باشند. بنابراین، ضروری است تا اثر انواع جریان های مالی، بر شاخص های کلان اقتصادی کشور میزبان بررسی شوند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی بزرگ ترین و مهم ترین جریان های مالی خارجی می باشند. هم زمان با افزایش این جریان ها آثار مختلفی از آن ها بر کشور میزبان بروز می کند. از جمله می توان به تاثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی بر شاخص توسعه انسانی اشاره کرد. علی رغم اهمیت این موضوع مطالعات داخلی کمتر به آن پرداخته اند. هدف از این تحقیق بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران می باشد. در این مطالعه از داده های سری زمانی در ایران استفاده می شود. جهت تجزیه و تحلیل مدل از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و نرم افزار5.5 Microfit استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی دار بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که درآمدهای انتقالی اثر منفی و معنی دار بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارد.
۹.

پوشش رسانه ای مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها

کلید واژه ها: پوشش رسانه ای مدیرعامل کارایی سرمایه گذاری نظریه علامت دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 992
یکی از موضوعات بحث برانگیز در ادبیات حسابداری و مالی این موضوع است که میزان کارایی سرمایه گذاری شرکت ها تحت تأثیر چه عواملی قرار می گیرد. بر همین اساس، مفهوم کارایی سرمایه گذاری و عوامل مؤثر آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در تبیین این عوامل، پوشش رسانه ای مدیرعامل یکی از عواملی است که مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا تأثیر پوشش رسانه ای مدیر عامل بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را مورد مطالعه قرار دهد. در همین راستا، اطلاعات مربوط به 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1399 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان دهنده تأثیر منفی پوشش رسانه ای مدیرعامل بر کارایی سرمایه گذاری است. این یافته ها تأکید مجددی بر نقش اطلاعاتی پوشش رسانه ای مدیرعامل به عنوان یکی از منابع مخابره اطلاعات شرکتی به بازار است.
۱۰.

The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings

کلید واژه ها: ثبات هیئت مدیره کارایی سرمایه گذاری وجه نقد مازاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 816
مدیران با ثبات این توانایی را دارند که جریان های نقدی مازاد درون شرکت را به سمت فرصت های سرمایه گذاری مؤثر و سودآور هدایت کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ثبات هیئت مدیره، کارایی سرمایه گذاری و دارایی های نقدی مازاد است. طرح/روش/روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران با گزینش سیستماتیک 140 شرکت در بازه زمانی 1394 تا 1401 می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه می باشد. بر اساس داده های تابلویی برای آزمون فرضیه ها. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین ثبات هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر، شرکت هایی با اعضای هیئت مدیره پایدارتر، کارایی سرمایه گذاری بالاتری دارند. همچنین، نتایج نشان می دهد که بین ثبات هیئت مدیره و وجه نقد مازاد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. شرکت هایی که ثبات هیئت مدیره بالاتری دارند، میزان نقدینگی مازاد کمتری دارند. این یافته ها نشان می دهد که ثبات هیئت مدیره نقش مهمی در کارایی سرمایه گذاری و مدیریت نقدینگی در شرکت ها ایفا می کند.
۱۱.

بررسی تأثیر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بر تصویر برند با میانجی گری ارزش ادراک شده

کلید واژه ها: تصویر برند مدیریت ارتباط با مشتریان ارزش ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 234 تعداد دانلود : 407
مدیریت ارتباط با مشتریان حلقه اتصال سازمان هایی مانند تأسیسات گردشگری با مشتریان بالقوه و بالفعل آن می باشد. عملکرد صحیح این مدیریت می تواند تصویر برند تأسیسات گردشگری را به لحاظ دادن اطلاعات صحیح، آگاهی بخشی از خدمات فعلی و آینده و ارائه طرح های متنوع فروش و انگیزشی که موجب جذب گردشگر می شود ارتقاء و بهبود بخشد. با عملکرد صحیح مدیریت ارتباط با مشتریان، نه تنها ارزش ادراک شده از خدمات توسط میهمان ارتقاء می باید بلکه تصویر برند مقصد گردشگری یا تأسیسات گردشگری بهبودیافته و موجب جذب و وفاداری گردشگر می شود. در این راستا، تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیمایشی است، صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران شهر مشهد در محدوده زمانی سال 1400 است. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بر تصویر برند تأثیر مثبت و معناداری دارد و ارزش ادراک شده این اثر را میانجی گری می کند. این نتیجه بیان می کند تمرکز بر بهبود و تقویت روابط با مشتریان منجر به تعزیز تصویر برند می گردد.
۱۲.

ارزیابی ابزارهای الکترونیکی مدیریت فضای سایبر در خانواده

نویسنده:

کلید واژه ها: فضای سایبر ابزارهای کامپیوتری خانواده امنیت مدیریت کنترل والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 556
امروزه استفاده از فضای سایبر به امری اجتناب ناپذیر شده تبدیل شده، از طرفی متأسفانه به کارگیری بی ضابطه و مدیریت نشده فضای سایبر توسط کودکان، مشکلات زیادی برای خانواده و افراد به وجود آورده، مشکلاتی مانند اعتیاد به فضای سایبر، افسردگی، انزوا، گوشه نشینی، وسواس، کاهش عزت نفس، بی اعتمادی، طلاق و اتلاف گسترده زمان. معمولاً والدین به دلیل مشغله های فراوان، نمی توانند روی نحوه فعالیت فرزندان، نظارت مناسبی داشته باشند، به همین دلیل در دنیا ابزارهایی برای نظارت و مدیریت والدین بر نحوه رفتار کودکان در فضای سایبر، ایجاد شده که به این ابزارها «ابزارهای کنترل والدین » می گویند. در این مقاله بعد از بررسی ادبیات و مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات افراد خبره و پژوهش های محقق، دودسته بندی سه سطحی و پنج سطحی از ابزارهای کنترل والدین معرفی، بررسی و مقایسه شده اند و سعی شده است که مناسب ترین ابزارهای کنترل والدین معرفی شوند. در ادامه مقاله راهکارها و پیشنهاداتی برای کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از فضای سایبر و اعمال کنترل والدین برای والدین، برنامه نویسان، اپراتورهای مخابراتی، بازارهای ارائه دهنده نرم افزار، سایت های ارائه فیلم و سریال، سازندگان تلفن همراه و تولیدکنندگان و طراحان مسیریاب ، ارائه شده است.