فارابی

فارابی

فارابی 1381 شماره 45

مقالات

۷.

تقدس فن آوری پیشرفته و شرط انسانیت (فیلم های نابودگر (ترمیناتور))

۹.

رقیبان عالم اسفل: بررسی فیلم خوب، بد، زشت از دیدگاهی کهن الگویی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸