فارابی

فارابی

فارابی 1379 شماره 39

مقالات

۷.

پست مدرنیسم و سینما: آوانگاردیسم، رویکردگرایی جدید و سوق طبیعی و استناد در سینمای قرن بیست و یکمی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸