فارابی

فارابی

فارابی 1381 شماره 44

مقالات

۱۰.

فیلسوفان در سینما (پدیدارشناسی، پساساختارگرایی و سینمای زمان)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸