پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

پژوهش های مدیریت در جهان اسلام سال دوم تابستان 1399 شماره 3

مقالات

۱.

بررسی روش ها و راهبردهای تدریس در کلاس های چند پایه با تاکید بر روش یادگیری خود راهبری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۷
هرفردی خواه در شهر خواه در روستاه برای رشد کامل استعدادهای خویش باید امکانات مساوی داشته باشد. زیرا هوش را هم در جاهای کم جمعیت می توان سراغ گرفت و هم در نقاط پر جمعیت، هم بر سر راه های باریک و هم بر سر شاهراه ها ، هر جا کودک باشد هوش هم هست. آموزش در کلاس های چند پایه، شیوه ای است که دسترسی کودکان روستایی را به کلاس درس بیشتر می کند. البته تدریس در این کلاس ها، نیازمند برخورداری از مهارت های ویژه و روشهای مناسب سازماندهی کلاس است. همچنین «به روز کردن شیوه های تدریس، کارآمد کردن بهره گیر ی از منابع، افزایش مشارکت جمعی و توسعه سواد» را می توان از دلایل تشکیل کلاس های چند پایه شمرد. با تاکید بر اینکه افزایش یادگیری از طریق آزاد گذاشتن دانش آموزان با نسبت های متفاوت در کلاس های چند پایه، می تواند امتیازی برای آن محسوب شود ، می توان گفت یکی از بهترین روش ها ، روش یادگیری خود راهبر می باشد که می تواند در مناطق دور از شهر (روستاها) و در کلاس های چند پایه به نحو احسن استفاده شود و کمبودهای موجود در ابعاد نیروی انسانی و امکانات آموزشی را برطرف کند. هدف از پژوهش حاضر " بررسی روشها و راهبردهای تدریس در کلاس های چند پایه با تاکید بر روش یادگیری خود راهبری" می باشد.
۲.

واکاوی و نگرش اسلامی و حرفه ای بر اخلاق مدیران آموزشی در سازمان ها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود، به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم برشغل و حرفه خود را رعایت کنند. با توجه به آثار مثبتی که اخلاق حرفه ای دارد می توان گفت که یکی از مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها، اخلاق حرفه ای است. هر قدر اخلاق حرفه ای در سازمان ها از سوی مدیران و کارکنان مورد توجه قرار گیرد، سازمان در نیل به اهداف پیش بینی شده توفیق بیشتری خواهد داشت. این مطلب بخصوص در عصر حاضر که مدیران با ارزشهای بسیار متنوعی در محیط کار سروکار دارند صادق است. اما تاکنون کسانی که به مباحث اخلاق کار پرداخته اند فلاسفه، دانشگاهیان و منتقدان اجتماعی بوده اند و نه مدیران. درنتیجه بسیاری از مطالبی که تا به امروز درباره اخلاق کار نوشته شده مطابق با نیازهای عملی مدیران و رهبران سازمانها نیست. امروزه رعایت اخلاق حرفه ای توسط مدیران به عنوان یکی از مهم ترین متغییر در موفقیت سازمان ها شمرده می شود. در دهه های اخیر مدیران سازمان ها به اهمیت تزریق اخلاق حرفه ای در شریان های حیاتی سازمان ها بیش از پیش پی برده اند و اکنون خوب می دانند که عنصر اخلاق مدیریتی به عنوان یکی از عوامل ثبات سازمان و نیل به اهداف غایی آن است. فلذا به عنوان عنصر مهم و کلیدی از نقش و جایگاه اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی در سازمان ها یاد می شود.
۳.

بررسی کارایی درونی نظام آموزشی دوره ابتدایی استان قم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف اصلی این پژوهش بررسی کارآیی درونی نظام آموزشی مقطع ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 94-93 می باشد. کارآیی اصطلاحی است که برای توصیف ارتباط میان داده ها و ستاده ها بکار می رود . داده ها یا دروندادها عبارتند از انواع مواد ، انرژی و اطلاعات به شکل تجهیزات و تسهیلات فیزیکی ، منابع مالی ، نیروی انسانی ، منابع مادی ، دانش و اطلاعات می باشد . ولی در آموزش و پرورش برای تسهیل کار معمولاً داده را با دانش آموز سال و ستاده یا برونداد در تحلیل کارآیی درون به صورت کمی محض نظیر تعداد فارغ التحصیلان اندازه گیری می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی استان در سال تحصیلی 94-93 می باشد. ضمناً به لحاظ بررسی کل جامعه آماری ، نمونه گیری صورت نپذیرفته است. برای محاسبه کارآیی درونی ابتدا نرخهای ارتقاء، تکرار پایه، ترک تحصیل، ماندگاری، تکمیل (فارغ التحصیلی)، میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل، نسبت درون داد به برون داد واقعی، نرخ اتلاف، درصد اتلاف ناشی از ترک تحصیل و درصد اتلاف ناشی از تکرار پایه مقطع ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 94-93 محاسبه شد و در نهایت کارایی درونی نظام آموزشی ابتدایی استان محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده از شاخص های کارایی درونی، ضریب کارایی درونی مقطع ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 94-93، 8/98 % بدست آمد.
۴.

بررسی و تحلیل سود حسابداری و سود مالیاتی در نظام مالی بازرگانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
تفاوت میان اصول و قواعد حاکم بر حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با درآمد (سود) مشمول مالیات می گردد. این تفاوت طبق مباحث تئوری حسابداری ناشی از اختلافات دایمی و موقتی است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین دوره ای مالیات برطرف می نمایند. در این مقاله ابتدا به ادبیات مطرح تفاوت سود حسابداری و مالیاتی از دیدگاه متون حسابداری می پردازیم. سپس مروری اجمالی بر حسابداری مالی و مالیاتی در ایران، شامل تعاملات و مغایرات میان استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم کشور داریم. از آنجا که در متون حسابداری بر منابع ماهوی تفاوت ها با دقت تمرکز نمی شود و به منابع بالقوه ی تفاوت ها اشاره نمی شود، چارچوب نظری جامعی از تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی فراهم می آید که با اهداف این مقاله نیز سازگار تر است. سپس مفاهیم محتوای اطلاعاتی و پایداری سود مطرح می شود و نهایتا رابطه بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری و محتوای اطلاعاتی سود استدلال می شود.
۵.

تاثیر توانمندسازی اخلاقی و باورهای اخلاقی درسبک زندگی خانواده ها برکاهش میزان آزاردیدگی هیجانی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۱
توانمندسازی اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها اصلی ترین ارزش هایی است که باید در بنای یک زندگی سالم به آن توجه شود چراکه در نبود ارزشهای اخلاقی و تقویت آنها بنای شکل گیری شخصیت دانش آموزان به خطر افتاده و آزار رسانی به روح و روان آنها اتفاق می افتد از این نظر توجه به این امر لازمه یک خانواده سالم است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه توانمندی اخلاقی و باورهای اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها بر کاهش میزان آزاردیدگی هیجانی انجام گرفت. روش پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشاوران دفاتر روانشناسی خانواده شهر اهواز می باشد که 110 مشاور و دستیار مشاور به عنوان نمونه به روش هدفمند انتخاب شدند ابزارهای پژوهش چهار پرسشنامه توتنمندسازی اخلاقی، باورهای اخلاقی، سبک زندگی و آزاردیدگی هیجانی بود که پایایی آنها به ترتیب 89/0، 91/0، 86/0 و 82/0 از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون از نوع معادلات ساختاری) استفاده شد. پژوهش نشان داد توانمندسازی اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها می تواند میزان آزاردیدگی هیجانی دانش آموزان را کاهش دهد. همچنین باورهای اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها می تواند میزان آزاردیدگی هیجانی دانش آموزان را کاهش دهد. توانمندسازی اخلاقی و باورهای اخلاقی در سبک زندگی خانواده ها می تواند آزاردیدگی هیجانی دانش آموزان را کاهش دهند و از آسیبها و پیامدهای منفی آزاردیدگی در فرزندان جلوگیری کند.
۶.

نقش عدالت سازمانی در مدیریت تعاملی و تحولی در دانشگاه آزاد

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
منظور از ارائه این پژوهش ، نقش عدالت سازمانی بر اساس مدیریت با سبک های رهبری تعاملی و تحولی در دانشگاه ازاد است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی کارکنان اداری این دانشگاه به تعداد 634 نفر می باشند. با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسشنامه چند عاملی رهبری باس و اولیو(1997) و پرسشنامه عدالت سازمانی بیوگری (1998) که پایایی پرسشنامه چند عاملی رهبری 93/0 و پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی 95/0 بدست آمد. هم چنین از روش مدل یابی معادلات ساختاری بویژه تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر نشان داد: سبک های رهبری تحول گرا و رهبری عمل گرا بر عدالت سازمانی می باشند. بیش ترین اثر، تحت تاثیر مستقیم ترغیب به تلاش فکری در بعد رهبری تحول گرا و اثر مستقیم مدیریت فعال مبتنی بر استثنائات در بعد رهبری عمل گرا بر عدالت سازمانی بدست آمد. از بین مولفه های عدالت، عدالت توزیعی به عنوان مهمترین شاخص عدالت سازمانی در این مدل شناخته شده است. برازش نیکویی مدل مذکور 92/0 بدست آمدکه این مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد.
۷.

بررسی و تبیین مراحل تربیت و تعالی کودک در اسلام و علوم تربیتی

تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
طبق روایات اسلامی کودک در 7 سال اول امیر و سید، در 7 سال دوم مطیع و فرمانبردار و در 7 سال سوم وزیر و مشاور است. امروزه ثابت شده که قبل از شروع هر فعالیت فرد باید قبلاً خود را برای آن آماده کرده باشد تا در اجرای آن موفقیت بهتری نصیبش گردد. والدین باید به اثرات سوء تبعیض از لحاظ روانی، عاطفی، اجتماعی و غیره کاملاً آگاه بوده و از اعمال تبعیض اجتناب ورزند. افراد در زندگی خود از دورانی به دوران دیگر می رسند: نوزاد به کودکی، کودک به نوجوانی، نوجوان به بلوغ و کمال جسمی پا می گذارد. هر دوره ای دارای ویژگی هایی می باشد، که برنامه های تربیت در هر دوره ای با توجه به نیازها و مقدمات آن دوره مشخص می شود. مان گونه که در تعالیم دینی ما گفته شده بستر تربیت، محبت و عاطفه است و خداوند در قرآن برای ما چند نکته را تعریف کرده که ما متأسفانه دو نکته آن را بیشتر نمی شناسیم. که این دو نکته این است که؛ مربی تربیت را ارائه می کند ودیگری اینکه متربی هم تربیت را یاد می گیرد یعنی کل تربیت آموزش دادن و یاد گرفتن است. در صورتی که قرآن کریم می فرماید: تربیت سه مرحله دارد و مرحله ایی قبل از آموزش دادن و یادگرفتن نیز وجود دارد که ماجرای حضرت موسی(ع) و حضرت خضر نبی را برای آن مثال زده است. نهایتاً باید اذعان داشت شناخت عوامل و راه های مؤثر تربیتی از مهم ترین مسائل تعلیم و تربیت است، زیرا با شناسایی مراحل و دوره های آن با توجّه به سن کودک، و بکارگیری آن، والدین و مربیان در تربیت کودکان موفق تر خواهند بود. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تبیین مراحل تربیت و تعالی کودک در اسلام و همچنین تربیت کودکان با توجه به دستورات اسلام و علوم تربیتی بپردازیم.