معصومه  بهرامی

معصومه بهرامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

مدیریت انرژی در اماکن ورزشی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۷
هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت انرژی در اماکن ورزشی است. اماکن ورزشی به عنوان فضاهای اجتماعی که در ارتباط مستقیم با افرادند، به منظور عملکرد بهتر و حفظ افراد جذب شده نیازمند مدیریت انرژی هستند. فعالیت بدنی و ورزش مهم ترین عامل در کسب سلامت و تندرستی انسان می باشد، بنابراین بررسی و توجه به اماکن ورزشی و مدیریت انرژی حائز اهمیت است. مدیریت انرژی در حکم چتری است که کلیه ی فعالیت های مربوط به بهینه سازی و صرفه جویی انرژی را پوشش می دهد که موجب بهره برداری و عملکرد بهتر بازیکنان می شود و افراد را در جهت گرایش به فعالیت های ورزشی ترغیب و تشویق می کند. توجه به مدیریت انرژی از جمله موضوع های مهم و مورد توجه متخصصین ورزش و مسئولین است و سازمان برای استقرار مدیریت انرژی نیازمند بسترسازی و اقداماتی است که بتواند دستیابی به نقطه هدف(کاهش منظم و مستمر میزان مصرف انرژی) را فراهم نماید. در این مقاله به بررسی مدیریت انرژی و فواید و اهداف آن و همچنین به بررسی اماکن ورزشی و خصوصیات و شرایط آن پرداخته شده است.
۲.

سنجش مقیاس پنج مؤلفه ای اشتیاق دانش آموز در مدرسه

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۳
این پژوهش به بررسی روایی و پایایی مقیاس اشتیاق دانش آموز در مدرسه (ویگا، 2016) می پردازد. روش تحقیق، همبستگی از نوع تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نمونه موردمطالعه، شامل 420 دانش آموز (230 دختر و 190 پسر) از کلیه دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم شهرستان سمنان در سال تحصیلی 96- 1395 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و مقیاس های اشتیاق در مدرسه (ویگا، 2016) و اشتیاق به مدرسه (وانگ، وایت و اسکلز، 2011) را تکمیل کرده اند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس پنج عامل رفتاری، پویایی، خودسامانی، عاطفی و شناختی را نشان داد. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و مؤلفه های اشتیاق رفتاری، پویایی، خودسامانی، عاطفی و شناختی به ترتیب 78/0، 78/0، 80/0، 67/0، 60/0 و 42/0 به دست آمد. تحلیل عاملی تأییدی، مدل پنج عاملی را مورد تأیید قرار داد همچنین برای روایی همگرا، از پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ، وایت و اسکلز استفاده شد و میزان همبستگی بین دو مقیاس 44/. به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مقیاس حاضر برای ارزیابی اشتیاق دانش آموز در مدرسه کیفیت روان سنجی دارد و می تواند در مطالعات و موقعیت های روانی- آموزشی استفاده شود و محققان می توانند از آن به عنوان ابزاری معتبر در اندازه گیری اشتیاق در مدرسه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان