فرهاد طباطبایی

فرهاد طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

اهمیت و کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های ساخت و ساز

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
مهندسی ارزش یكی از ابزارهای مدیریتی است که در دهه های اخی ر م ورد استفاده قرار گرفته است و عبارت ست از مجموع ه تكنیكه ای سی ستماتیك و ک اربردی که برای تشخیص کارکرد یك محصول/خدمت و تولید/ایجاد آن ک ارکرد ب ا ح داقل هزین ه بگونه ای که جنبه های آیفی سی ستم از قبی ل ایمن ی و قابلی ت اطمین ان و نی ز عم ر مفید سیستم حفظ شود، بكار م ی رود و ش رایط را ب رای ذه ن متخص صین ب ه منظ ور ایجاد ایده های بكر و با ارزش و نیز خلاقیت در راستای اصلاح سیستم فراهم می آند. در اینج ا ع لاوه ب ر معرف ی کل ی مهندس ی ارزش مراح ل آن و مقای سه آن مراح ل ب ا مراحل حل مساله به صورت خلاقانه شرح داده می شود. همچنین معرف ی تكنیكه ای خلاقیت و پیشنهاداتی در راستای افزایش خلاقیت در مهندسی ارزش شرح داده م ی شود. در پایان یك چارچوب کلی در فرایند مهندسی ارزش ارائه می شود. هسته اصلی مهندسی ارزش تحلیل کارکرد است در واقع تحلیل کارکرد و نحوه برخورد با مسایل و جه تمایز رویکرد مهندسی ارزش از دیگر رویکردهای مدیریتی است که برای کاهش هزینه به کار می رود مهندسی ارزش نقش حساسی در دست یابی به هدفهای دائمی و در حال ارتقا ایفا می کند و بستر لازم را به منظور هماهنگی و ارتباط ایجاد می نماید. به بیان دیگر باعث می شود بتوان بردو جنبه متغیرها و هزینه ها مدیریت نمود که این امر نیاز مسلم سوددهی پایدار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان