پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم بهار 1398 شماره 6 (جلد اول)

مقالات

۵.

حضور زنان در کمیته حسابرسی: حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس مستقل

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱