پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال اول زمستان 1396 شماره 1

مقالات

۱.

تبیین نیاز به استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاه های اجرایی

کلید واژه ها: حسابرسی عملکرد 1 حسابرسی کارآیی 2 حسابرسی اثربخشی 7 صرفه اقتصادی 4 مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 469
با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها و سازمانها در جهان امروز،میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن میتواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حایز اهمیت باشد و با استفاده از آنها میتوانند به ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام نمایند. در سالهای اخیر موضوع حسابرسی عملکرد مدیریت به طور جدی در ایران مطرح شده است و بیشتر بحث ها بر سر آن است که آیا اجرای حسابرسی عملکرد با استقبال روبرو میشود یا خیر؟ واقعیت این است که بسیاری از مدیرانی که نظام کنترل مطلوب را به عنوان یکی از ضروریات افزایش بهرهوری میدانند، بر اجرای آن تأکید داشته و شواهد تجربی چندی نیز در ایران مشاهده شده است. اما درباره اینکه متغیرهای حسابرسی عملکرد در ایران تا چه حد مورد پذیرش قرار گرفته و آیا سازمانها بر نقش آنها در توسعه سازمانی واقفند؟، تردید وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن ارایهی توجیهات نیاز به حسابرسی عملکرد مدیریت، استانداردهای حرفهای حسابرسی عملکرد توسط حسابرسان در انجام این کار موشکافی شود. نتایج حاصل مبنی بر این است که عملیات کارآ و اثر بخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و ضروری است ساختار سیستمهای مدیریت سازمان و کنترل مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف طراحی شوند تا اینکه بتوان از طریق استاندادهای حرفهای حسابرسی عملکرد مدیریت، وظایف مدیریت سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. از اینرو میتوان اذعان نمود که حسابرسی عملکرد، ضمن تقویت جنبههای مثبت مدیریت، منجر به حل مسایل، غلبه بر مشکلات و بهبود کیفیت اداره مؤسسات میشود.
۲.

بررسی و ارزیابی روابط عوامل بنیادی مشترک ترازنامه و صورت جریان های نقدی و افزایش ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: عوامل بنیادی مشترک ارزش سهام بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 421
تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث ارزش سهام به بررسی و ارزیابی عوامل بنیادی مشترک و افزایش ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 1760بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 41 شرکت می باشد. /12/ 1710 تا 26 /12/ بهادار تهران از 26 جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق عوامل بنیادی مشترک )بدهی بلندمدت، جریانات نقدی، افزایش قیمت سهام، قیمت ابتدایی سهام( به عنوان متغیر مستقل و میزان رشد قیمت سهام شرکت هایی که ارزش سهام آنها دوبرابر شده، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب هشت فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند Eviews نرم افزار 7 از عوامل بنیادی مشترک و ارزش سهام از آزمون های چاو و هاسمن و نیز رگرسیون استفاده شد.
۳.

بررسی رابطه بین قیمت محصولات با میزان رضایت مندی مشتریان شرکت بهپخش تبریز

کلید واژه ها: ابعاد قیمت محصول ارتباط قیمت با رضایت مندی مشتری رضایت مندی مشتری.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 711
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت محصولات با رضایت مندی مشتریان در شرکت به پخش تبریز در سال 64 انجام شد. روش پژوهش توصیفی است و بر مبنای هدف تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت به پخش تبریز می باشد که از بین آنها 10 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات، از پرسشنامه 21 سوالی ارزیابی رضایت از قیمت دکتر مقیمی و همکاران و پرسشنامه 70 سوالی ارزیابی رضایت مشتری استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای مستقل تحلیل شد. نتایج بدست آمده پیش بینی میکند که بین ارزیابی میزان t آماری همبستگی پیرسون و آزمون قیمت محصولات در همه ابعاد )بعد اطمینان از قیمت، بعد شفافیت قیمت، بعد قیمت نسبی، بعد نرخ کیفیت-قیمت، بعد منطقی بودن قیمت( به جز بعد قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. و بالاخره در بررسی تفاوت میزان رضایت مندی مشتریان بر حسب جنسیت، تفاوت معنی داری بدست آمد.
۴.

سیستم های اطلاعاتی حسابداری: چالش در گزارشگری به هنگام

کلید واژه ها: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی حسابداری گزارشگری به هنگام حسابداری به هنگام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 891
گزارشگری به هنگام در حسابدار یا به زبان سادهتر حسابداری بههنگام مزایای بسیاری در مقایسه با گزارشگری دورهای معمولی ارائه میدهد. به طور معمول، شرکتها به گزارشگری مالی و یا غیرمالی بر اساس دورههای سهماهه و سالانه نیاز دارند. با این حال تغییرات سریع بازار و جامعه باعث میشوید این گزارشگری دورهای به سرعت منقضی شود. رقابت بیشتر در میان شرکتها مستلزم اطلاعات بهروزتر است تا مدیریت را قادر سازد به سرعت با فرصتها انطباق یافته و به مسائل پاسخ دهد. گزارشگری بههنگام به این نیازها میپردازد اما مستلزم پاسخهای تکنولوژیکی جدیدی است. ما در این مقاله تکنولوژیهایی ارائه میدهیم که میتوانند به پیادهسازی حسابداری به هنگام کمک کند. از جمله این تکنولوژیها میتوان به مدیریت فرایند کسب و کار، دستگاههای تلفن همراه، رایانش ابری، هوش کسب و کار، معماری سازمانی و یکپارچهسازی سیستمهای سازمانی اشاره کرد.
۵.

مدیریت و کاهش بهای تمام شده، بامحوریت طبقه بندی طبیعی هزینه ها در کسب کارهای کارآفرینانه با رویکرد ارزش آفرینی

کلید واژه ها: مدیریت بها شناسائی مودا صورتحساب ارزش از دید مشتری بهایابی و بهای ساخت.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 550
کنترل و کاهش هزینه را می توان مقوله ای متاثر از دوعامل دانست. یکی در سطح کلان قابل بررسی است که به مدیریت کشور و ساختار ها و سایر عوامل آن مربوط می شود ولی دیگری به مدیریت خود کسب و کار و عملکرد صاحبان کسب کار مربوط می شود این مقاله با پرداختن به مورد دوم یعنی عملکرد صاحبان کسب و کار ابتدا با بررسی مبانی نظری و مطالعات گذشته صورتحساب ارزش مشتری شناسائی و معرفی گردید وبعدا با معرفی موداهای موجود در زنجیره ارزش و روش شناسائی موداها که با بررسی تک تک فعالیتهای زنجیره ارزش یک واحد تولیدی امکان پذیر است تکنیکهایی برای مدیریت بر آنها ارائه و معرفی گردید و بعدا دستورالعملهای ویژه ای هم برای هر یک از اجزا طبقه بندی طبیعی هزینه ها ) مواد– دستمزد - سربار- هزینه های توزیع و فروش و اداری تشکیلاتی( ذکر گردید که بدین وسیله، رویه و الگویی برای حسابداران جهت شروع عملیات مدیریت و کاهش هزینه ارائه گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱