پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم تابستان 1398 شماره 7 (جلد دوم)

مقالات

۱.

بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در نمایندگی های بیمه استان خراسان رضوی

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای بهبود در عملکرد و همچنین ایجاد مزیت رقابتی، فراهم می کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل نمایندگی ها و شعب بیمه آسیا در سطح استان خراسان رضوی می باشد. داده های اولیه و متغیر پژوهش از مطالعات کتابخانه ای به دست آمده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می گردد. این تحقیق از نوع کمی است و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط از پرسشنامه ای با مقیاس سنجش طیف پنج عاملی لیکرت در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۲.

تأثیر نظارت و بازرسی و سودآوری بانک با بررسی مشتری مداری

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
در موضوع نظارت مالی در بانک ملی استان سیستان و بلوچستان با نگاهی تحلیلی به گذشته، اقدامات و تجارب مربوطه جمع بندی شده است، لذا قبل از هر چیز به بیان مبانی نظری نظارت مالی اشاره شده است به طورکلی نظارت مالی در سیستم بانکی شامل کلیه فعالی ها مانند اندازه گیری، آزمایش، آزمون یا سنجش ویژگی یک موجودیت (شامل محصول، سازمان و ...) و مقایسه نتایج با الزامات و دستورالعمل ها است که دارای 2 جنبه بازرسی میدانی و بازرسی سیستماتیک می باشد. علی هذا ازآنجاکه خدمات نظارت مالی با سایر خدمات بانکی مرتبط بوده، جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته که باعث شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم کنترل های داخلی در بانک ها که زمینه ساز کاهش هزینه ها و رضایت مندی مشتریان و در نتیجه منجر به سودآوری بانک ها خواهد گردید، شده است. جهت جمع آوری داده های تحقیق اقدام به بررسی وضعیت نظارت مالی در فرایندهای ارائه خدمات و دستورالعمل های سازمانی نموده و با بررسی صورت های مالی (سود و زیان) جهت مشخص شدن میزان تأثیر نظارت، بر کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و ارائه پرسشنامه جهت مشخص شدن تأثیر رضایت مندی مشتریان استفاده نموده، در ادامه تحقیق و به عنوان نمونه خدمات نظارت مالی چند سال بانک ملی استان سیستان و بلوچستان بررسی گردیده است. سپس کلیه اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی و پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های t زوجی و همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است؛ یعنی به طورکلی نظارت مالی باعث افزایش سودآوری و رسیدن به اهداف عالیه بانک که همان کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و افزایش رضایت مندی مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات شده است.
۳.

تأثیر ارتباط اجتناب مالیاتی بر رابطه محدودیت مالی با عملکرد شرکت ها

تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
انگیزه اصلی اجتناب از پرداخت مالیات توسط مدیران، تحقق هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران و بهبود عملکرد شرکت می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ارتباط اجتناب مالیاتی بر رابطه محدودیت مالی با عملکرد شرکت ها می باشد. بدین منظور داده های 114 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان می دهد بین شرکت هایی با محدودیت مالی نسبت به شرکت هایی بدون محدودیت مالی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین متغیرهای تعاملی محدودیت مالی و نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و بین متغیرهای تعاملی محدودیت مالی و تفاوت دفتری مالیات رابطه منفی و معنادار با عملکرد شرکت وجود دارد.
۴.

بررسی تأثیر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد

تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
این پژوهش با هدف تأثیر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در شهر مشهد انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل مشتریان شعب بیمه های ایران، آسیا، رازی، پارسیان در سطح شهر مشهد می باشد که به دلیل حجم زیاد نامحدود در نظر گرفته شدند. بدین منظور 384 نفر از مشتریان شرکت های بیمه موردنظر به طور تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه تحقیق در بین آن ها پخش و تکمیل شد. نتایج تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق نشان داد که: 1) ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 2) تداعی برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 3) آگاهی برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 4) کیفیت ادراک شده برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۵.

بررسی تأثیر کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی بر مدیریت سود

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
هدف این تحقیق بررسی تأثیر کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی بر مدیریت سود بوده است. این تحقیق در بازه زمانی 1396-1387 بر روی 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد فرضیه اول: وجود کمیته حسابرسی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه دوم: حضور یک حسابرس داخلی در اجرای حسابرسی های داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه سوم: جلسات بین کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴