سخن تاریخ

سخن تاریخ

سخن تاریخ سال هشتم پاییز و زمستان 1393 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

فراز و فرود علوم عقلی و دانش ریاضی ایران از قرن چهارم تا نهم(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

هویت تاریخی جغرافیای همدان در متون مورخان اسلامی از آغاز تا عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی و واکاوی عملکرد تاریخی موسی بن نصر در فتح اندلس(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بازخوانی تاریخ شیعیان بنگال هند از آغاز تا دوره حکومت مغولان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

عوامل موفقیت علویان و سادات در تأسیس دولت های اسلامی - شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳