زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics

زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics

زبان شناسی کاربردی (دانشگاه خوارزمی) پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه ی بین استفاده از راهکارهای شناختی و فراشناختی و عملکرد در آزمون خواندن و درک مطلب در زبان آموزان سطح متوسط ایرانی (Cognitive and Metacognitive Strategy Use and Second Language Reading Test Performance: The Case of Iranian Intermediate EFL Learners)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهکارهای پاسخ به آزمون راهکارهای شناختی و فراشناختی آزمون خواندن و درک مطلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۵۳۰
هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه ی بین استفاده از راهکارهای شناختی و فراشناختی توسط آزمون شوندگان و عملکرد آنها در آزمون خواندن و درک مطلب بود. پژوهشگران از ابزارهای ذیل برای جمع آوری داده های خودکاوانه و پس کاوانه از شرکت کنندگان در پژوهش استفاده کردند: (1) آزمون جندگزینه ای خواندن و درک مطلب، (2) چک لیست حاوی راهکارهای خاص که باید بلافاصله پس از انتخاب هر گزینه مورد استفاده قرارمی گرفت، (3) چک لیست حاوی راهکارهای عامتر که باید بعد از اتمام آزمون مورد استفاده قرار می گرفت. نتایج نشان داد که آزمون شوندگان از راهکارهای منتهی به پاسخ درست و راهکارهای منتهی به پاسخ نادرست استفاده کرده اند. الگوی استفاده از راهکارها نشانگر گرایش آزمون شوندگان به استفاده بیشتر از راهکار ""بازگشت به متن خواندنی"" به عنوان راهکاری که به پاسخ درست منتهی می شود و راهکار ""حدس"" به عنوان راهکاری که به پاسخ نادرست منتهی می شود می باشد. نتایج همچنین نشان می دهند که عملکرد راهکارهای دوگانه فوق هنگام مقایسه در دو آزمون ساده و مشکل متفاوت است.
۲.

بررسی تاثیر جنسیت براستفاده از مغلطه های بی قاعده بحث و استدلال در نوشته های استدلالی انگلیسی زبان آموزان ایرانی در سطح پیشرفته توانایی زبان انگلیسی ( A Gender-based Study of Informal Fallacies of Argumentation: The Case of Iranian Advanced EFL Learners’ Writing)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت سن زبان آموزان ایرانی نگارش به انگلیسی به عنوان زبان خارجی مغلطه های بی قاعده بحث و استدلال بحث و استدلال رشته ی دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر جنسیت براستفاده از مغلطه های بی قاعده بحث و استدلال در نوشته های (مقالات) استدلالی انگلیسی زبان آموزان ایرانی در سطح پیشرفته توانایی زبان انگلیسی می پردازد. مجموعه متون مورد بررسی این مطالعه شامل 120 نوشته ی زبان آموزان دختروپسر بود. سن و رشته ی دانشگاهی زبان آموزان دیگرمتغیرهای مستقل تحقیق بودند. نه نوع مهم مغلطه های بی قاعده در متون بررسی شدند و فراوانی های به دست آمده ازطریق تست آماری مانوا تحلیل شدند. به طورکلی برای مغلطه های بی قاعده ، نتایج تست های آماری مالتی وریت برای همه ی متغیرهای مستقل و تعامل آنها تفاوت معناداری را نشان نداد ولی سه مورد تفاوت مجزا مشاهده شد. در پایان تحقیق ، نتایج مطالعه در مقایسه با پژوهش های قبلی بررسی شده است و دستاوردهایی پیشنهاد شده است.
۳.

عوامل زیر بنایی خصوصیات موثر معلمان زبان انگلیسی: اعتبار سازه ای و تاثیر نمونه آماری (Factors Underlying Characteristics of Effective English Language Teachers: Validity and Sample Effect)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل سازه کافی بودن نمونه آماری همبستگی بین متغیرها خصوصیات معلمان لود چند عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۴۳
تحقیق حاضر تکرار طرح پژوهشی دیگری است برای پیدا کردن عوامل زیر بنایی خصوصیات موثر معلمان زبان انگلیسی (CEELT) بعد از انتخاب نمونه آماری همگونتر و نماینده تر. به این منظور پرسشنامه CEELT تالیف شده توسط معافیان و پیش قدم (2008) به 1469 زبان آموز ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی در مدارس دولتی و موسسات خصوصی مختلف در مشهد تحصیل می کردند داده شد تا سه فرضیه مرتبط با استحکام روابط بین خصوصیات، تعداد عوامل استخراج شده و خصوصیاتی که روی بیش از یک عامل لود می کنند مورد بررسی قرار گیرند. وقتی که از روش تحلیل عاملی برای استخراج عامل سازه ای استفاده شد چهل و هفت خصوصیت مورد مطالعه به دلیل داشتن همبستگی درونی زیاد با یکدیگر تنها روی پنج عامل برقراری ارتباط صمیمی، عادل بودن، صلاحیت شغلی، تسهیل و برگزاری امتحان لود کردند. نتایج حاضر بیانگر چندین التزام پژوهشی است. اول اینکه همبستگی بین متغیرها و آمار KMO که مبین کافی بودن نمونه گیری است بایدگزارش شوند. دوما نمونه آماری می بایستی شامل حداقل یک هزار شرکت کننده و ترجیحا دارای نسبت سی نفر برای هر خصوصیت مطرح شده باشد و بالاخره تمام خصوصیاتی که روی بیش از یک عامل لود می کنند می بایستی گزارش شوند. لودهای چند عاملی بیانگر ضرورت اتخاد نگرشی چند بعدی نسبت به آموزش زبان و برقراری ارتباط معنادار بین خصوصیات معلمان و توانایی هایی از قبیل پیشرفت تحصیلی و بسندگی هستند.
۴.

تجزیه و تحلیل انتقادی سخنرانی های انتخاباتی نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 با توجه به نژاد و جنسیت آنها (The CDA of 2008 Presidential Campaign Speeches of Democratic Candidates with Respect to Their Gender & Race)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت نژاد تجزیه و تحلیل انتقادی کلام ساختار کلامی الگوی هاج و کرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
دیدگاه ""تجزیه و تحلیل انتقادی کلام "" نسبت به زبان یک دیدگاه سیاسی و تحلیل گرایانه می باشد و با نقش ایدئولوژی و ارتباطات قدرت و تسلط در جامعه، نابرابری اجتماعی که از طریق کلام بوجود می آید، تبعیض نژادی ، تبعیض جنسی و به طور کلی تبعیض سرو کاردارد. تحقیق حاضر با استفاده از مرسوم ترین و مقبول ترین روش تجزیه و تحلیل انتقادی کلام به تجزیه و تحلیل ساختار کلامی سخنرانیهای انتخاباتی نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا--هیلاری کلینتون و بارک اوباما--در سال 2008 می پردازد. هدف این مطالعه یافتن نوعی ایدئو لوژی در صحبتهای این نامزدها می باشد. در این راستااز الگوی تجزیه و تحلیل کلام هاج و کرس (1996) استفاده شده است و متن سخنرانی ها برای یافتن نشانه هایی از جنسیت و نژاد با یکدیگر مقایسه شد. از میان 100 متن سخنرانی این دو نفر، 50 متن بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگیهای کلامی صحبتهای این دو نامزد انتخاباتی تحت تأثیر نژاد و جنسیت آنها بوده است.
۵.

تاثیر ارتباط همزمان ارتباط بوسیله رایانه بر توانش گفتاری زبان آموزان ایرانی (The Impact of Synchronous Computer-Mediated Communication (S-CMC) on the Oral Proficiency of Iranian EFL Learners)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبادله ارتباط رایانه ای ارتباط همزمان رایانه ای ارتباط برخط ارتباط همکلاسی ها پیامرسان یاهو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۵۱۹
تحقیق حاضر تلاشی است برای یافتن اینکه آیا مباحثه دو نفره برخط می تواند توان گفتاری زبان آموزان را تقویت کند. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند باعث از بین رفتن موانع برقراری ارتباط در کلاس شود و نیز از نظر روانی شرایط مناسبتری برای ایجاد ارتباط بین زبان آموزان فراهم کند. 30 دانشجوی سال اول دانشگاه تهران با استفاده از پیامرسان یاهو (Yahoo Messenger) به مدت 6 هفته پیاپی، دو به دو با یکدیگر به صورت برخط صحبت کردند. نتایج آزمون توانش گفتاری حاکی از وجود تفاوت معنی داری بین نمرات دانشجویان در پیش آزمون و پس آزمون بود. علاوه برآن، نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها و آزمون های مورد استفاده در این تحقیق نشان داد که مباحثات برخط برای دانشجویان خجالتی و آنهایی که از نظر زبانی ضعیف ترند و نیز آنهایی که ایستاری مثبت نسبت به اینگونه فعالیتها دارند مفید تر بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل میزان صحبت کردن دانشجویان از نظر تعداد دفعات و واژه هایی که در هر جلسه مورد استفاده قرار می دادند نشانگر آن بود که میزان شرکت فراگیران در مباحثات دو به دو یکسان نبود. این یافته برخلاف نتایج تحقیقات قبلی است .
۶.

تاثیر استفاده از فعالیت های آموزشی و روش تدریس ارائه، تمرین و تولید بر یادگیــــــری لغات در بین زبان آموزان زبان انگلیسی (Effect of Pedagogical Tasks and PPP Instruction on L2 Vocabulary Learning: A Case of EFL Learners)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت های آموزشی روش ارا ئه تمرین و تولید یادگیری لغت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۱ تعداد دانلود : ۷۴۹
یادگیری لغت یکی از مهم ترین بخش های آموزش زبان خارجی می باشد. ولی محققان در مورد بهترین روش تدریس و یادگیــــــری لغت اتفاق نظر ندارند. اخیرا محققانی مانند کیتینگ (2008 ) و کیم (2008) بر رویکرد آموزشی فعالیت – محور در مقایسه با روش سنتی ارائه، تمرین و تولید لغات (معروف به پی پی پی) تاکید نموده اند. بنابراین هدف این تحقیق، بررسی تاثیر فعالیت های آموزشی ( شنیداری-عملی وتکمیل چارت) در مقایسه با روش تدریس ارائه، تمرین و تولید در یادگیری لغات توسط زبان آموزان زبان انگلیسی می باشد. بدین منظور، 72 نفر زبان آموز در مرکز زبان جهاد دانشگاهی شهرکرد که از لحاظ مهارت زبانی در سطح متوسط بودند در این تحقیق شرکت نمودند. شرکت کنند گان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. دریکی از گــــــروهها لغات با روش ارائه، تمرین وتولید آموزش داده شد و در گروه دیگر آموزش لغات با فعالیت شنیداری-عملی و تکمیل چارت صورت گرفت. گروه فعالیت – محور خود به دو گروه مجزا تقسیم شد: گروه آموزشی شنیداری-عملی و گروه آموزشی تکمیل چارت. جهت جمع آوری داده ها، یک آزمون لغت که شامل 30 سوال چهار گزینه ای بود بصورت پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید. تجزیه و تحلیل کوواریانس بر روی نمرات نشان داد که استفاده از فعالیت های آموزشی تاثیر مثبت قابل توجهی بر میانگین نمرات داشت که این امر حاکی از موثر بودن این روش در یادگیری لغات زبان دوم می باشد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که تفاوت معنا داری بین انجام فعالیت های آموزشی شنیداری-عملی و تکمیل چارت در یادگیری لغات نمی باشد.
۷.

بررسی چگونگی یادگیری الگوهای مختلف همنشینی واژگان توسط زبان آموزان ایرانی (Learnability of Various Patterns of Lexical Collocations by Iranian Upper-intermediate Learners of English)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همنشینی واژگانی همنشینی در انگلیسی درک همنشین ها تولید همنشین ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۵۸۵
به منظور بررسی چگونگی درک و تولید الگوهای مختلف همنشینی واژگانی توسط فراگیران سطح متوسط ایرانی، آزمون های درک و تولید همنشینهای واژگانی به سی و چهار نفر از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین داده شد. برای مقایسه درک الگوهای مختلف همنشین های واژگانی از فرایند تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که الگوی ""صفت + اسم"" نسبت به الگوهای دیگر ساده تر است اگرچه تفاوت میان عملکرد فراگیران در الگوهای مختلف از نظر آماری معنی دار نبود. فرایند تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه دیگری نیز برای مقایسه عملکرد تولیدی فراگیران بکار گرفته شد. نتیجه تحلیل داده ها نشان داد که مشکل فراگیران ایرانی در الگوی ""اسم + فعل"" بطور معنی داری بیش از الگوهای دیگر همنشینی واژگانی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱