مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی سال ششم مرداد و شهریور 1391 شماره 67 و 68

یادداشت ها

مقالات

۳.

جهت گیری ها و ظرفیت های نظام آموزشی کشور در توسعه فرهنگ انس با قرآن کریم (با تأکید بر جهت گیرى هاى تربیت قرآنى سند تحول نظام آموزش و پرورش)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۲ تعداد دانلود : ۸۳۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱