مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی

مهندسی فرهنگی آذر 1385 شماره 3

گزارش ها

گفتگوها

۱.

گفت و گو: رصد فرهنگی مقدمه مهندسی فرهنگی است

۲.

گفت و گو: اگر ما فرهنگ را مدیریت نکنیم مدیریت می شویم

۳.

گزارش: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: تنوع و پیچیدگی های فرهنگی ایران ضرورت مهندسی فرهنگی را ایجاب می کند

مقالات

۲.

نگرشی بر بعد برنامه ریزی مهندسی فرهنگی

۳.

یادداشت: درآمدی بر مهندسی فرهنگی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱