مهندسی فرهنگی -

مهندسی فرهنگی

توقف انتشار


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر بابک نگاهداری
ناشر: شورای عالی انقلاب فرهنگی
صاحب امتیاز: شورای عالی انقلاب فرهنگی
سردبیر: غلامرضا بصیرنیا
هیئت تحریریه: دکتر غلامعلی حدادعادل، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دکتر عل یاکبر ولایتی، دکتر مهدی خاموشی، دکتر عل یاکبر رشاد، دکتر عبدالحسین خسروپناه، سیدحمید طال بزاده، دکتر حمید پارسانیا، دکتر بابک نگاهداری، دکتر محمد اسحاقی، دکتر جمشید جعفرپور

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱