حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم تابستان 1389 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و سود علی الحساب اوراق مشارکت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹