گنجینه اسناد

گنجینه اسناد

گنجینه اسناد پاییز 1390 شماره 83 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأملی در مبانی نظری و ضرروت های تاریخی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشروطیت روحانیت شیعه شیخ فضل الله نوری مشروطه مشروعه رسائل مشروطه خواهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 319
۳.

مجمع الصنایع(تجربه نوگرایی در مشاغل کارگاه های سلطنتی دوره قاجاریه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدرسه مجمع الصنایع بیوتات صحافی اسلحه سازی تولید شهری مشاغل تولیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 329
۵.

ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت عکس های رقمی معاونت اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (آرشیو ملی ایران) بر مبنای الگوی مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز( اُ. ای. آی. اس.)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

کاربرد استاندارد محتوایی DACS در توصیف و سازماندهی اسناد آرشیوهای رقمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مطالعه تطبیقی روش های سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی، از منظر برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تاریخ شفاهی مراکز تاریخ شفاهی مدیریت اسناد سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 639

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸