گنجینه اسناد

مروری اسنادی بر آثار و نتایج اشتغال زندانیان پس از شهریور1320

نویسندگان: علیرضا لطفی

کلید واژه ها: زندانشهریور 1320زندانیانزندان قزل حصار

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۱۴
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۲