کیهان فرهنگی

کیهان فرهنگی

کیهان فرهنگی سال بیست و هشتم فروردین و اردیبهشت 1390 شماره 292 و 293

گفتگوها

۲.

پیشرفت جامعه وتحول علوم انسانی/ گفت و گو با آیت الله حائری شیرازی

۳.

جایگاه نص در علوم انسانی/گفت و گو با دکتر سید محمد رضا امام

مقالات

۱.

شهید مطهری و تحول در علوم انسانی

۲.

تحول در علوم انسانی؛ از شعار تا واقعیت

۳.

گزارشی از همایش تحول در علوم انسانی در دانشگاه تهران

۴.

چالش با سیطره غربگرایی

۵.

آسیب شناسی موضوع علوم انسانی در کشور

۶.

شهید شیخ فضل الله نوری و چالش با سیطره غرب گرایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۱