کیهان فرهنگی

کیهان فرهنگی

کیهان فرهنگی سال بیست و هفتم بهمن و اسفند 1389 شماره 290 و 291

گفتگوها

۱.

هدف گذاری های ایران در عرصه علوم انسانی/ گفت و گو با دکتر حسین کچوییان

۲.

عزم تحول در علوم انسانی/ گفت و گو با حجت الاسلام دکتر احمد احمدی

۳.

منطق تحول علوم انسانی در تمدن اسلامی/ گفت و گو با دکتر موسی نجفی

۴.

بازکاوی علوم انسانی ایران ، با رویکردی تاریخی/ گفت و گو با دکتر موسی حقانی

مقالات

۱.

راهکار اسلامی کردن دانشگاه

۲.

تحول در علوم انسانی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

۳.

گفتمان توحیدی ، پایان تعارض علوم انسانی و معرفت دینی

۴.

موانع فرهنگی فرا روی تولید علوم انسانی اسلامی

۵.

بررسی مبانی گفتمان حسینی؛ مشروعیت سیاسی و حقانیت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۱