باستان شناسی

باستان شناسی

باستان شناسی بهار و تابستان 1386 شماره 5

یادداشت ها

مقالات

۴.

قوم باستان شناسی تغییرات ساختاری، کارکردی و معنایی نماد نمونه مورد مطالعه: شمایل مذهبی در زمینه فاجعه زده شهر بم

۵.

بررسی تاثیر تغییرات جمعیتی بر نظام مبادلات در بسترهای فاجعه زده نمونه مطالعاتی : بم پس از زلزله