باستان شناسی

باستان شناسی

باستان شناسی 1385 پاییزوزمستان شماره 4

مقالات

۲.

مقالات جمعیت پیش از تاریخ ایران (نتایج مقدماتی پژوهشهای دیرین انسان شناسی ایران در منطقه یزد، دماوند

۳.

آنالیز عنصری لباس نقاشی شده متعلق به دوره زندیه با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون

۹.

گزارش مقدماتی مطالعات باستان گیاه شناسی در تپه زاغه: تلاش برای بازسازی پوشش گیاهی دشت قزوین در هزاره ششم پیش از میلاد