باستان شناسی -

باستان شناسی


 توقف انتشار 


 دوره انتشار: دو فصلنامه 

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: احمد شریفی زاده

سردبیر: دکتر حکمت اله صالحی، دکترکمال الدین نیکنامی


آرشیو نشریه: