علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

بررسی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی شاغلان بخش غیررسمی در مادرشهر تبریز (نمونه موردی سبزه میدان)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸