بورس

بورس

بورس مهر 1386 شماره 67

مقالات

۱.

سرمقاله: صندوق های سرمایه گذاری مشترک

۲.

راهنمای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در آمریکا

۳.

بررسی چگونگی پرداخت کارکزدها از محل دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری (دستورالعمل 1 - 12 b(

۵.

برنامه ریزی مالی - نقش و کارکردها

۶.

مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی

۷.

بررسی عملکرد بانک های دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی (مورد کاوی بانک های خارجی)

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷