بورس

بورس

بورس آذر 1385 شماره 57

مقالات

۵.

بررسی ارتباط بین هزینه تأمین مالی (سرمایه) و نرخ بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فاصله زمانی 1379 تا 1382)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷