روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی اسفند 1384 و فروردین 1385 شماره 40 و 41

گزارش ها

مقالات

۳.

روابط عمومی آرمانی از نگاه روزنامه نگاران

۷.

تبلیغات و روزنامه نگاری: تبیین نقش جنسیت در تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰