روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی اسفند 1385 و فروردین 1386 شماره 49

مقالات

۲.

نقش آی تی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری بررسی نقش و تأثیر دولت در سایر بخشهای دولتی و خصوصی فعال و سرمایه گذار در صنعت گردشگری

۴.

خصوصیات روابط عمومی الکترونیک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰