روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی اردیبهشت 1389 شماره 71

مقالات

۴.

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

۶.

بررسی عوامل موثر در میزان به کارگیری ارتباطات مشارکتی روستایی ایران (PRCA) از دیدگاه تسهیلگران توسعه روستایی

۸.

جایگاه زنان در رسانه ها سوغات جامعه به تحریریه هاست

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰