کتاب ماه کلیات

کتاب ماه کلیات

کتاب ماه کلیات سال دوازدهم شهریور 1388 شماره 9 (پیاپی 141)

گفتگوها

۱.

ترویج علم و چالش های موجود

مقالات

۱.

وب 2 و دسترسی به اطلاعات

۲.

نمایه کتاب؛ نخستین گام در تحول بازیابی و دسترسی موضوعی به اطلاعات

۶.

معرفی و تحلیل کتابشناسی وقف

۹.

آینده کتابخان ههای بدون دیوار؛ کتابخان ههای سیار: کتابخان هها در حرکت به سوی فراه مآوری دسترسی آزاد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴