علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1376 شماره 24

مقالات

۱.

بررسی اجمالی تجارب آموزشی- فرهنگی گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز در سه زمینه میزان رضایتمندی، تحقق آرمانهای آموزشی، و اندازه تغییرات

۴.

مشارکت مردمی و برنامه ریزی توسعه

۶.

بررسی رابطه برخی از شاخص های طبقه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در گروهی از دانش آموزان سال اول دبیرستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳