هنر و مردم

هنر و مردم

هنر و مردم 1353 شماره 139

مقالات

۵.

تجلیات زبان و فرهنگ ایران در هند و پاکستان

۷.

خیام و مترلینگ (آیا افکار خیام بر مترلینگ اثر گذاشته است؟ شواهدی در باب نزدیکی افکار و فلسفه مترلینگ

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۲