هنر و مردم

هنر و مردم

هنر و مردم 1351 شماره 114

مقالات

۶.

نگاهی به مراسم چهارشنبه سوری «جوپشت» و «خور» (چگونه یک سنت باستانی با اعتقادات مذهبی در میآمیزد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۲