هنر و مردم

هنر و مردم

هنر و مردم 1353 شماره 138

مقالات

۱.

ارزشهای حماسی شاهنامه - مقایسه ای بین شاهنامه فردوسی و ایلیاد همر (تاثیر شاهنامه در فرهنگ و تمدن

۲.

بازیهای کودکان در روستای کهنک

۵.

تجلیات زبان و فرهنگ ایران در هند و پاکستان

۶.

شعر پارسی در دربار سلاجقه روم

۹.

نقاشی قهوه خانه ای

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۲