درخت حوزه‌های تخصصی

اشتغال زنان

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۴ مورد.
۲۱.

مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج

کلید واژه ها: مشارکتزنان روستاییفعالیت های پس از برداشت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار اشتغال زنان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی تحلیل های خرد بنگاه های کشاورزی،خانوارهای کشاورز و بازار نهاده های کشاورزی
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۵۷۹
هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی میباشد. جامعه آماری تحقیق را 2810 نفر از زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا شهرستان کرج تشکیل میدهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 120 نفر تعیین گردید. برای روایی محتوایی پرسشنامه از پانل متخصصان استفاده شد. جهت تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن برای متغیر وابسته 94/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح 95 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد، عضویت و میزان مشارکت در تشکل ها و تعاونیها وجود دارد. در سطح 99 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنیداری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای انگیزش درونی ، استفاده از کانال های ارتباطی و میزان حضور در دوره های آموزشی – ترویجی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی و استفاده از کانال های ارتباطی ، توانایی تبیین 5/66 درصد از تغییرات مشارکت زنان روستایی را در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی دارا میباشند.
۲۶.

معرفی زمینه برای ایجاد تعاونی تولید و خدمان زنان استان یزد

کلید واژه ها: زنانمشارکتیزدتوسعه پایدار روستاییتعاونشرکت تعاونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴
با توجه به اینکه دستیابی به توسعه پایدار از مسائل مهم و اساسی برنامه ریزان و سیاست گذاران ایران می باشد و با مدنظر قرار دادن اینکه شرکت های تعاونی پتانسیل بالقوه ای برای حل مشکل اشتغالزایی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی دارند لذا هدف اصلی این مطالعه یافتن زمینه های ایجاد تعاونی زنان 10 روستا و 10 محله از شهرستان ابرکوه و بخش نیر استان یزد می باشد...
۳۰.

بررسی نقش زنان ایرانی در فرایند کارآفرینی

نویسنده:

کلید واژه ها: خلاقیتکارآفرینیمشارکت زناننوآوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار اشتغال زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۱۳۳۷
این پژوهش به وضعیت فرآیند کارآفرینی زنان با تاکید بر جامعه ایران می پردازد. یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی و سنجش توسعه و پیشرفت هر کشور میزان مشارکت زنان در تولید است این تحقیق به میزان خلاقیت، کسب و کار و نوآوری های زنان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. بررسی شواهد تجربی حاکی از آن است که با وجود احراز نقش های دوگانه زنان شاغل...
۳۳.

نگاهی به راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ( با تاکید بر نقش تعاونی ها )

نویسنده:

کلید واژه ها: توانمندسازیزنان سرپرست خانوارتعاونتوسعه اجتماعی محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۵۲
هدف این مقاله معرفی قابلیت های تعاونی ها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار می باشد. یافته های علمی، سازه هایی مانند میزان مالکیت منابع، میزان نقش آفرینی آنان در مدیریت منابع، تعداد دوره های آموزشی ویژه زنان و میزان اشتغال ایجاد شده برای زنان را به عنوان مهمترین ارکان توانمندسازی زنان مشخص کرده است...
۳۸.

سنجش میزان گرایش زنان روستایی به ایجاد شرکت های تعاونی روستایی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعاونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور تعریف شده است. در اقتصاد ایران تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد کشور نه در حدانتظار، اما تا حدودی، در جنبه های گوناگون، گستره زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهره وری در تعاونی های مصرف است. بدین منظور، ایلام برای ...
۴۰.

نقش زنان روستایی در بخش کشاورزی - مطالعه موردی آسیا)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان