مرتضی خاکزار بفرویی

مرتضی خاکزار بفرویی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه پژوهشی مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

توسعه مدل مدیریت موجودی چند محصولی با در نظر گرفتن امکان سفارش گذاری همزمان محصولات در یک زنجیره تامین چند سطحی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۲
طی سال های اخیر بررسی عملکرد یکپارچه تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان که اجزای زنجیره های تامین را تشکیل می دهند یکی از زمینه هایی است که توجه زیادی به آن شده است، همچنین با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از دارایی شرکت ها در میزان موجودی در گردش آنها نهفته است، مدیریت موجودی با هدف حداقل کردن هزینه های کل زنجیره و هزینه تمام شده محصول نهایی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، در این مقاله یک مدل ریاضی برای مدیریت موجودی چند محصولی در زنجیره تامین سه سطحی متشکل از چند تامین کننده، یک تولید کننده و چند خرده فروش ارائه می شود که درآن امکان سفارش گذاری همزمان محصولات برای هر یک از خرده فروشها نیز در نظر گرفته شده است و پارامترهای مهمی همچون میزان بهینه سفارش دهی مواد اولیه، میزان بهینه تولید محصولات و میزان و زمان بهینه سفارش محصولات توسط خرده فروش ها در هر یک از سطوح زنجیره، با هدف حداقل سازی هزینه های مدیریت موجودی در زنجیره تامین تعیین می گردد، با توجه به پیچیدگی های مدل ریاضی مساله، برای تعیین جواب بهینه مساله، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته است، با ارائه مثال عددی مدل و روش حل مساله تحلیل شده است.
۲.

قیمت گذاری و تعیین زمان بهینه کاهش قیمت فروش کالای فاسد شدنی برای افزایش نرخ تقاضا

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
در بازارهای رقابتیِِ کالای فاسد شدنی، تعیین قیمت کالا و ایجاد فرصت برای مشتری برای تسریع در فروش کالا از طریق تخفیف، امری حیاتی به شمار می رود. عموماً با گذشت عمرِ کالاهای فاسد شدنی، ارزش آن نزد مشتری کاهش می یابد. در این شرایط برای تشویق به خرید، سیاست های مختلفی از جمله تخفیف یا کاهش قیمت فروش مؤثر است. تاکنون در ادبیات پژوهش مدلی برای تعیین زمان بهینه اعلام کاهش قیمت ارائه نشده است؛ در حالی که اعلام زودهنگام یا دیرهنگام قیمت سود بنگاه را کاهش می دهد؛ بنابراین در این مقاله مدلی با ویژگی های معرفی شده در سطح بنگاه تحلیل می شود. در مدل سازیِ مسئله فرض شده است با اعلام کاهش قیمت، نرخ تقاضا تغییر محسوس دارد و نرخ تقاضا تابعی از قیمت و زمان است. همچنین نرخ تقاضا در زمان تخفیف، ابتدا نسبت به زمان افزایشی در نظر گرفته شده است و سپس با گذشت زمان، این نرخ کاهش می یابد. هدف مدل تعیین مقادیر بهینه قیمت فروش، زمان تخفیف و اندازه سفارش است تا سود کل در بازه ای مشخص و تک دوره ای حداکثر شود. پس از مدل سازی مسئله، نشان داده می شود که تابع سود تابعی مقعر است و قیمت و زمان تخفیف بهینه منحصر به فرد است. سپس با استفاده از الگوریتم ابتکاری برگرفته از ادبیات پژوهش، میزان سفارش بهینه با تعیین قیمت بهینه و زمان بهینه تخفیف محاسبه شده است.
۳.

توسعه مدل جامع تحلیل پوششی داده ها برای تعیین بهترینتأمین کننده باداده های غیردقیق و محدودیت های وزنی

کلید واژه ها: رتبه بندی DEA انتخاب تأمین کننده داده های غیردقیق محدودیت های وزنی تحلیل پوششی داده ها (

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی غیر خطی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۳۰
انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین به عنوان یک مسئلهتصمیم گیری با معیارهای چندگانه (شامل معیارهای کیفی و کمی)، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در یک زنجیره تأمین کارا است.مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) یکی از روش هایتعیین کارایی است که به طور گسترده استفاده می شود.در مدل ترکیبی که طلوع و نالچیگر، ارائه کرده اندادعا شده است که اینمدل قادر است کاراترین (بهترین) تأمین کننده را با درنظرگرفتن داده های غیردقیقتعیین کند. درمقاله حاضرنشان داده می شود کهمدلذکرشدهقادر استتنها یک تأمین کننده کارا را پیدا کند و نمی تواندکاراترین تأمین کنندهرا مشخص نماید. این مقاله با بیان سایر مشکلات مدل طلوع و نالچیگر، یک مدل جامع ارائه می دهد که ضمن رفع مشکلات مدل ذکرشدهمحدودیت های وزنی را نیز دربرمی گیرد؛به عبارت دیگر، مدل پیشنهادی این مقاله قادر است با درنظرگرفتن هم زمانداده های غیردقیق و محدودیت های وزنی در مدل DEA ، کاراترین تأمین کننده را با حل یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح پیدا کند. برای تعیین و رتبه بندی سایر تأمین کنندگان کارا نیز الگوریتم جدیدی پیشنهاد شده است.کاربرد مدل ارائه شدهبرایداده های غیردقیق 18 تأمین کننده نشان داده شدهاست.
۴.

بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران

کلید واژه ها: پاسخگویی امنیت اطلاعات رضایتمندی مشتریان سهولت ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۴
با ظهور بانکداری الکترونیک، کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی شناخته شده و تاثیر مستقیم بر رضایتمندی مشتریان دارد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران بوده است. فرضیه های تحقیق به بررسی تاثیر پاسخدهی، امنیت اطلاعات، در دسترس بودن سیستم و سهولت استفاده، بر رضایتمندی مشتریان این بانک پرداخته اند. جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک رفاه در شهر تهران بوده است که در یک نمونه 400 نفره با پرسشنامه استاندارد 24 سوالی، نظر سنجی از آنها انجام شده است. آزمون فرضیات با روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS Smart انجام شده است. نتایج نشان داده اند که تعداد سه بعد از چهار بعد کیفیت خدمت بانکداری اینترنتی مد نظر این تحقیق، شامل پاسخدهی، دسترسی و سهولت استفاده بر رضایت مشتریان بانک رفاه تاثیر مثبت داشته اند. بیشترین تاثیر مربوط به متغیر "" سهولت استفاده "" و کمترین تاثیر مربوط به متغیر""دسترسی "" بوده است و بعد ""امنیت اطلاعات"" نیز رد شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان