سید فرهاد حسینی

سید فرهاد حسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی روابط ساختاری بین خدمات گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران

تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۵۸۰
امروزه رجحان اقتصاد خدمت محور بر اقتصاد تولیدی محور و ضرورت ارائه خدمات برتر و باکیفیت تر سبب شده است که سازمان ها سرمایه انسانی را به عنوان عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی،در نظر گیرند. زمانی کارکنان یک سازمان می توانند تعامل خوب با مشتریان داشته باشند که از شغل و جایگاه سازمانی خود راضی و خشنود باشند . کارمندانی که احساس رضایت می کنند، معمولاً مایل به ارائه رفتار شهروندی سازمانی هستند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد خدمات گرایی سازمانی بر روی رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان در ارتباط با مشتری می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است جامعه آماری آن، تمام مدیران وکارمندان شعب انتخاب شده بانک ملت شهر تهران می باشند. جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخا نه ای و میدانی(پرسشنامه) صورت گرفته است. سازه ها از طریق استفاده از مقیاس های موجود مورد اندازه گیری قرار گرفته و تاثیرات از روش تحلیل عامل تاییدی و مدل معادلات ساختاری به منظور بررسی آنها استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه ها بجز فرضیه های پنجم و نهم در سطح اطمینان 95 % دارد مدیران بایستی از رهبری خدمتگزار، اقدامات نظام های ارائه دهنده خدمت ، مدیریت منابع انسانی و خدمت دهی رو در رو جهت تاثیر گذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و از همه موارد بجز خدمت دهی رو در رو استفاده نمایند تا رضایت شغلی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی را بهبود بخشند
۲.

طراحی و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت فرش دستباف ایران

تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۴۲۵
هنر- صنعت فرش دستباف از نظر اشتغالزایی و ارزآوری اهمیت بالایی دارد. اهمیت فرش دستباف در اقتصاد کشور از یک طرف و وجود رقبای خارجی قدرتمند مثل چین، هند، پاکستان و... از طرف دیگر باعث شده که کسب و حفظ مزیت رقابتی ملی در این عرصه از اولویت های مسئولین باشد. صاحبنظرانی همچون مایکل پورتر و دیگران در مسیر بدست آوردن مزیت ملی رقابتی به اهمیت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی توجه خاص نموده اند، اما با اینحال موارد شکست پروژه های مربوطه و هزینه های بسیار بالا و بعضاً بدون دستاورد آنها هم کم نیستند. لذا مدیریت فرش دستباف، پژوهشی را با هدف امکان سنجی توسعه سیستم اطلاعات مدیریت فرش دستباف ایران تعریف و توسط مجری طرح اجرا نمایند. پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل تمام سازمان های مسئول، شرکتها، بنگاه های فعال (153 سازمان) در زمینه فرش دستباف در استان های تهران و آذربایجان شرقی می باشد و از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است. طی این پژوهش، امکان پذیری توسعه و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی فرش دستباف در سه حوزه سازمانی، فنی و اقتصادی با تنظیم نه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که توسعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت فرش دستباف از نظر فنی، سازمانی و اقتصادی امکان پذیر می باشد.
۳.

تبیین نقش ابعاد استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایه ی اجتماعی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی شهر کرمانشاه)

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۱
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایه ی اجتماعی می باشد. روش پژوهش از نظر بررسی متغیرها، از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر رابطه همبستگی و از نظر نوع هدف، کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان بانک های خصوصی شهر کرمانشاه می باشندکه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 327 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه ی استاندارد بوده و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری آموس انجام شد. نتایج نشان دادکه ابعاد استفاده از شبکه ی اجتماعی از قبیل استفاده از شبکه ی اجتماعی، استفاده ی لذت جویانه و استفاده ی شناختی بر سرمایه ی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به علاوه، سرمایه ی اجتماعی نیز بر بهبود عملکرد (نوآوری شغلی و کاهش فرسودگی شغلی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. به مدیران بانک ها توصیه می شود که زمینه کاربرد و توسعه استفاده از برنامه های کاربردی شبکه های اجتماعی را در سازمان بین کارکنان و با مشتریان و سایر ذینفعان فراهم آورند که تبادلات و همکاری میان افراد بیشتر شده و عملکرد سازمانها و کارکنان بهبود یابد.
۴.

ارائه چارچوبی برای شناسایی بسترهای اجرایی حرفه ای سازی مدیریت منابع انسانی

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۸۰
هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای شناسایی بسترهای اجرایی حرفه ای سازی مدیریت منابع انسانی است. در این پژوهش از روش شناسی نظریه داده بنیاد چندگانه استفاده شده است. داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات و پژوهش های مرتبط پنج دهه اخیر (41 منبع) در حوزه مدیریت منابع انسانی در باب حرفه ای سازی با داده های حاصل از مصاحبه با 15 نفر از خبرگان نظری یا دانشگاهی و مدیران اجرایی منابع انسانی که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، برای تحلیل ترکیب شدند. جهت اعتبارسنجی چارچوب مذکور طی دو مرحله متوالی از نظرسنجی از خبرگان استفاده شد که این امر دلالت بر تأیید نتایج دارد. بر اساس رویکرد فراترکیب به شناسایی هشت مقوله فرعی در قالب سه دسته کلی عوامل محیطی، سازمانی و رفتاری پرداخته شد؛ همچنین؛ بر اساس نتایج مصاحبه با این خبرگان 21 مقوله فرعی در قالب دو دسته کلی عوامل سوق دهنده و بازدارنده به چارچوب نهایی اضافه شد که وضعیت بسترهای حرفه ای سازی را مفهوم پردازی می کند. به مدیران و متخصصان حوزه منابع انسانی پیشنهاد می شود که به ابعاد سخت (آموزش، کارمندیابی) و نرم (توسعه، مدیریت عملکرد) حرفه ای سازی منابع انسانی توجه کرده و همچنین تفکیک سیاست از مدیریت و خلق سازمان شایسته محور را در مدیریت سازمان های دولتی ملاک عمل خود قرار دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان